ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޤަތަރުގައި ފުރަތަމަ ހުކުރު ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު
4 މަސް ކުރިން
މަސްޖިދު އަލް ނަބަވީގައި މީހަކު ވިހައިފި
4 މަސް ކުރިން
ޤަތަރުގައި ސްޓޭޑިއަމް އެޅީ 12 ގަޑިއިރުގެ ޝިފްޓުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން: އިންޑިއާ އިންޖިނޭރު
4 މަސް ކުރިން
'ލަޢީބް' އާއެކު ޗައިނާގެ ޓީމަކަށް ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުން ހާއްސަ ޖާގައެއް
4 މަސް ކުރިން
ޤަތަރުގައި ސްޓޭޑިއަމް އެޅި ބިދޭސީން މެޗު ބަލަން ބަންގްލަދޭޝްއަށް: ފަޒާގައި ވަނީ އުފާވެރިކަން
4 މަސް ކުރިން
32 ޓީމު ބައިވެރިވާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި!
4 މަސް ކުރިން
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯގަން ފްރީމަންއާއެކު ސްޓޭޖުން ފެނުނު ޒުވާން ބަޠަލް ދަންނަންތަ؟
4 މަސް ކުރިން
ޤަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވިދާލަނީ ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް
4 މަސް ކުރިން
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޤަތަރު 2022: ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފޭނުންނަށްވެސް ޚާއްސަ!
4 މަސް ކުރިން
ބައެއް މީހުން ވާހަކަދައްކާއިރު ސަބްޓައިޓްލް އަރާނަމައޭ ހިތަށްއަރާތަ؟ އެހެންވިއްޔާ މިއޮތީ ހައްލު
4 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕް: ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޤަތަރަށް ޖައްސަނީ ކިތައް ފްލައިޓުކަން އެނގޭތަ؟
4 މަސް ކުރިން
އެތައް އަހަރަކުންވެސް ފަސޭހަ ނުވާ ފާރުގަނޑުތަކުގެ ވޭން އުފުލާ މީހުންނަށް އުއްމީދީ ބޭސް މަލަމެއް!
4 މަސް ކުރިން
ބިސްޓްރޭއަކުން އުފާވެރިކަން: މި ވަނީ ކިހިނެއް؟
4 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕާއެކު ޤަތަރުން ވޯލްޑްރެކޯޑަކަށް
4 މަސް ކުރިން
މުރަކައިގެ ފަރުތަކުގެ އަޑު ކަންފަތަށް: އަހާލަން ބޭނުންތަ؟
4 މަސް ކުރިން
މެސީގެ މި ކުޑަކުޑަ ފޭން، ލޯފަން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހޯދާދިނީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ އުޖާލާ ކަމެއް!
4 މަސް ކުރިން
ހަނދަށް ދާން ބޭނުމީވިއްޔާ، އިހަށް ދާންވީ ލަންޒަރޯތޭއަށް!
4 މަސް ކުރިން
ފީފާގެ އޮފިޝަލް، ފުޓްބޯޅަ ލަވަ ކިއުމުގައި ނޯރާ ފަތޭހީ ބައިވެރިވޭ
4 މަސް ކުރިން
ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސްގެ މަގުސަދު އެނގޭތަ؟
5 މަސް ކުރިން
އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ވީޑިއޯ ގޭމަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ޒުވާނާ ބުނަނީ ކީކޭ؟
5 މަސް ކުރިން