ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 15:51
ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރަކީ ބޭކާރު ދަތުރެއް ކަމަށް ބުނެ، ފާޑުކިޔާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫން
ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރަކީ ބޭކާރު ދަތުރެއް ކަމަށް ބުނެ، ފާޑުކިޔާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫން
އަލްއަރަބިއްޔާ
ވައިގެ އުދުހުންތައް
މިނެޓަކުން ދެވޭ ތަނަކަށްވެސް މަތިންދާ ބޯޓުގައި!
ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ވައިގެ އުދުހުންތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށީ 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އަދާ ޖެހުނު އިރުވެސް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ ލޯގަންއެއަރއިންނެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ ވައިގެ އުދުހުންތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނެވެ. އަނެއް ބައި މީހުންނަކީ އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫނީ މަތިންދާބޯޓަކަށް އަރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކުދިކުދި ބޯޓުތަކުގައި ދަތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށްވެސް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް، އެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތީވިއްޔާ ދެން ހެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެތާއެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު، ވަގުތުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރު ދަތުރެވެ.

ސްކޮޓްލަންޑްގެ ޖަޒީރާތަކެއް ކަމަށްވާ ވެސްޓްރޭއާއި ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރަކީ، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުންވެސް ޖާގަ ހޯދާފައި ވާ ކުރު ދަތުރެކެވެ. އެންމެ ކުރު ދަތުރުގެ ރެކޯޑް މި ފްލައިޓަށް ލިބެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެއް މަންޒިލުން އަނެއް މަންޒިލަށް އުދުހިލުމަށް 2 މިނެޓްވެސް ނުނަގައެވެ. މިހާ ހިސާބުން އުފެދިދާނެ ސުވާލަކަށް ވާނީ، ފައި މަގުގަ، ކާރެއްގަ، ބަހުގަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދެއްގައި ނުދެވޭންވީ ކީއްވެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލެވެ. އޯރކްނީ އައިލަންޑްސްއޭ ކިޔާ މި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ އާބާދީވެސް މާ ބޮޑެއް ނޫނެވެ. އެ އެންމެންނަށްވެސް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދެވެން އޮންނަނީ ހަމަ އެންމެ 2 ގޮތެކެވެ. އެއީ ވައިގެ މަގުން ކުޑަކުޑަ ބޯޓެއްގައި ދަތުރު ކުރުމެވެ. ނުވަތަ އިންތިހާ ގަދަ ކަނޑެއްގައި ދަތުރު ކުރުމެވެ. ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ހޭދަ ވަނީ 90 ވަރަކަށް ސިކުންތެވެ. މޫސުން އޮތީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކަމުގައި ވާނަމަ މިނެޓެއް ނުވަނީސް ދަތުރު ނިންމާލެވެއެވެ. މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް ނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް 3 ވަރަކަށް މިނެޓް ހޭދަވެއެވެ.

ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ވައިގެ އުދުހުންތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށީ 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އަދާ ޖެހުނު އިރުވެސް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ ލޯގަންއެއަރއިންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓްގެ ރެކޯޑް އޮތް މި ދަތުރުގެ ރާސްތާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.7 މޭލެވެ. އެއީ އާންމުކޮށް އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ހުންނަ ރަންވޭތަކަށް ވުރެވެސް ކުރު ރާސްތާއެކެވެ. 1 ޕައިލެޓްއަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ މި ބޯޓުގައި ހުންނަނީ އެންމެ 8 ސީޓްއެވެ. ބޯޓުމަތީގައި އިންފްލައިޓް ސަރވިސް ނުވަތަ ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފަދަ އެފަދަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުދެއެވެ.

ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރަކީ ބޭކާރު ދަތުރެއް ކަމަށް ބުނެ، ފާޑުކިޔާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ވެއްޓަށް ގެއްލުންދެނިވި ދަތުރެއް ކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެސްޓްރޭގައި ދިރިއުޅޭ 600 އެއްހާ މީހުންނާއި، ޕާޕާ ވެސްޓްރޭގައި ދިރިއުޅޭ 90 ވަރަކަށް މީހުންނަށް، މި ދަތުރަކީ އާބާދުވެފައި ވާ އެހެން ރަށްރަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި އިންތިހާއަށް މުހިންމު ރާސްތާއެކެވެ. އޯކްނީ އައިލަންޑްސްގެ ވަޒަންވެރިން ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް، ސްކޮޓްލަންޑްގެ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދެއެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ކުރާ ދަތުރަށް، 17 ޕައުންޑާއި 45 ޕައުންޑާ ދެމެދު މިންވަރެއް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެންމެ ކުރު ރާސްތާ ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓްގެ 2 މަންޒިލަކީ އާބާދީ މަދު ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ވީ ނަމަވެސް، ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރަށް ކާރޫބާރޫ ބޮޑުވެއެވެ. ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު ދަތުރުތައް އިތުރުވުމުގެ އަސްލަކީ، އެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނެވެ. ވެސްޓްރޭއިން ޕާޕާ ވެސްޓްރޭއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައި ވާ އެންމެ ކުރު ކޮމަރޝަލް ފްލައިޓްގެ ތަޖުރިބާކޮށްލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް