ޗައިނާއިން ޖައްވުގައި މަސްމަހާމެއްސާއި ސޫފާސޫފި އާލާ ކުރަނީ؟
2 މަސް ކުރިން
އުލާއި ސަމުސަލުން ގަސް ފަޅާ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟
2 މަސް ކުރިން
މާމެލާމެލިން ބޭސްވެރިކަން ކުރަންވެސް އޭއައި!
2 މަސް ކުރިން
ކުޑައިރުގެ ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖައްސަން، ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރޮފެސަރު ދަނޑުވެރިކަމަށް!
2 މަސް ކުރިން
ސާބިތުކަމުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރު، ޢިމާދުގެ ފޭލިގެއިން!
2 މަސް ކުރިން
ގުދަންތައް ބެލެހެއްޓުންވެސް ރޮބޮޓުންނަށް! ކިހާ ވަރަކުން ދާނެބާ؟
2 މަސް ކުރިން
ފައްސި ޖަޒުބާތުތައް ބަންޑުންކޮށްލާ، އެންމެ އުފާވެރި ބަސް ޑްރައިވަރާ ބައްދަލުވެއްޖެ؟
2 މަސް ކުރިން
ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހާސްކަން ކުޑަކޮށްދޭ އައު ރޮބޮޓެއް!
2 މަސް ކުރިން
ރަތް ބާލިދީއެއްގެ އިންތިޒާރުގަ، ޢިމާރާތެއްގެ ކައިރީ އަނގަމައްޗަށް ޖަހައިގެން ކޮން ކަމެއް؟
2 މަސް ކުރިން
ޖިނާޢީ ކުށުގެ ވެއްޓަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް؟
2 މަސް ކުރިން
ނައިޖީރިޔާގެ މީހަކު ޗެސްގެ އައު ރިކޯޑެއް ހަދައިފި
2 މަސް ކުރިން
'ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޭކު'ގެ ރަހަ، އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަށް!
2 މަސް ކުރިން
އަމިއްލަ ދަރިފުޅު ސުޕަރ ހިއުމަންއަކަށް ހަދަން ކަމަށް ބުނެ ކާއެއްޗެއް ނުދީ ހުސް އަވީގައި ޖެއްސި ބައްޕަ ޖަލަށް
2 މަސް ކުރިން
ލަކުޑިކޮޅެއް ކަމަށް ހީކުރި އެތި އެންމެ ފަހުން ވީ، 10 މިލިއަން އަހަރުވީ އެތެއްގެ ކަށިކޮޅަކަށް!
2 މަސް ކުރިން
ސަލްމާން ޚާން ގެ ގެޔަށް ބަޑިޖެހި ދެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
"މާތް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން، އަދި އެ ދުވަސް އަނބުރާ ލިބޭނެ"
2 މަސް ކުރިން
ހަށިގަނޑުގައި އިސްކުރު އަޅާ، ދަގަނޑު ޕްލޭޓް ލައްވަން ޖެހުނު ކެރޭރާގެ ގެއިން ފަންނުވެރިކަމުގެ ޚަޒާނާއެއް!
2 މަސް ކުރިން
ކޮފީ ގަސް ބުނަނީ ކީކޭކަން އެނގޭތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ބޮލުން ގުޅިފަތިބި އެންމެ ދޮށީ ދެބެން މަރުވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
'ލަސްވިޔަސް' ޓެޑްރީ އެނބުރި އައިސް ބެލުންތެރިން އަނެއްކާވެސް ރޮއްވާލައިފި
2 މަސް ކުރިން