ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 15:10
ކުއްތާއަކަށް ބަދަލުވި ޖަޕާނު މީހާ "ޓޯކޯ"
ކުއްތާއަކަށް ބަދަލުވި ޖަޕާނު މީހާ "ޓޯކޯ"
ވަޔަން
ކުއްތާއަކަށް ބަދަލުވި މީހެއް
ކުއްތާއެއްގެ ހެދުން އަޅައި، ކުއްތާއަކަށް ބަދަލުވި ޖަޕާނު މީހެއްގެ ވާހަކަ
 
ޓޯކޯއަކީ އަސްލު ކާކުކަން ހާމަކޮށްފައެއްނުވޭ

ޖަނަވާރަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެންގުޅެމުން އައި ޖަޕާނު ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އުންމީދު ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން އޭނާ ވަނީ ކުއްތާއެއްގެ ޚާއްސަ ކޮސްޓިއުމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 20ހާސް ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އަދި މިކޮސްޓިއުމް އަޅައިގެން އޭނާ ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ، އެހެން ބައެއް ކުއްތާތަކަށް ވެސް އޮޅޭފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާފައެވެ.  

ހަމައެކަނި ޓޯކޯގެ ނަމުން އަދި މީޑިޔާތަކަށް އެނގޭ މިމީހާ ވަނީ އޭނާގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް މެދުވެރިކޮށް، އޭނާ ކުއްތާގެ ހެދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވީޑިއޯއެއް ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯގައި، އެހެންވެސް ކުއްތާތައް ފަދައިން، ހަދިޔާއެއް ދިނުމުން އެކި ކުޅިވަރުތައް ދައްކަޢިހަދައެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެހެން ބައެއް ކުއްތާވެސް އޭނާއާއެކު ބައިވެރިވާތަން ފެނެއެވެ.

ޓޯކޯއަކީ ހަގީގަތުގައި ކާކުކަން އޭނާގެ ގާތް މީހުންނަށްވެސް ނޭނގޭކަމަށް ވެއެވެ. އޭނާއަކީ ކުއްތާއަކަށް ނުވަތަ ޖަނަވާރަކަށް ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯގައި އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާއަކީ ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރަނީ މީހުން އޭނާއަކީ "ވިއަރޑް" މީހެއް ކަމަށް ބުނާނެތީ ކަމަށް ޓޯކޯ ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެން މީހުންވެސް ކުޑައިރުއްސުރެ ވަކި "ސުޕަރހީރޯ" އަކަށް ނުވަތަ ޖާދޫ ގަރަކަށް ކަހަލަ މީހަކަށް ވާން އެދޭފަދައިން، ކުޑައިރުން ފެށިގެންވެސް އޭނާ ވާހިތްވަނީ ކުއްތާއަކަށް ކަމަށް ޓޯކޯ ބުނެފައިވެއެވެ. ގްރޭޑް ސްކޫލް ގްރެޖުއޭޝަން ފޮތުގައިވެސް އޭނާ ލިއުނީ ކުއްތާއަކަށް ވެގެން ބޭރުގައި ހިނގާލަން ދާން އެދޭ ވާހަކަ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މި ކަމަކީ އޭނާގެ ކުޑައިރުގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޓޯކޯ މަގުމަތީގައި ހިނގާލުމަށް ގެންދާއިރު އެހެން ކުއްތާތަކާ މައްލަވަކޮށް، އެ އެއްޗެތިވެސް ޓޯކޯ ގާތަށް އައިސް ކުޅެއުޅޭތަން ފެނެއެވެ.

ޓޯކޯގެ ކޮސްޓިއުމް ފަރުމާކޮށް، އުފައްދާފައިވަނީ ޓީވީ އިސްތިހާރުތަކަށް އެފަދަ ކޮސްޓިއުމްތައް އުފައްދާ، ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޒެޕެޓް އިންނެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
22%
11%
11%
0%
56%
0%
ކޮމެންޓް