އުއްމީދުގެ މަންޒިލަށް ކުރި ދަތުރު ނުނިމި، ވަޒަނަށް ގެންނަން ޖެހުނީ ހަށިގަނޑެވެ!
3 މަސް ކުރިން
މެސީއާއި އެމްބާޕޭ، އިންޑިއާގެ ގޮނޑުދޮށަށް؟
3 މަސް ކުރިން
ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް މޮރޮކޯ ނުކުންނައިރު، ބޯޅަ ހަދާ ކަމާލްގެ ފަޚްރު ބަދަލުވުމެއް ނެތް
3 މަސް ކުރިން
މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ދިދަ ހަދާ މީހުން ބަސްހުއްޓިފައި!
3 މަސް ކުރިން
"މިނީ ބްރެޒީލް"ގެ ލޯބި އާޖެންޓީނާއަށް ބަދަލުކޮށް، މެސީއަށް 1 ނަމްބަރުކަން!
3 މަސް ކުރިން
އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރު މާރިއާއަށް ޤަޠަރުގެ މިސްކިތަކުން ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ!
3 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕާއެކު ޗައިނާގެ ފުޓުބޯޅަ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ޢީދު
3 މަސް ކުރިން
ޤަތަރު ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ސެންސަރީ ރޫމްތައް: ޝާމިލު ފުޓުބޯޅައިގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް
3 މަސް ކުރިން
"މޭޑް އިން ސިއަލްކޮޓް": ޤައުމީ ޓީމު ކޮލިފައި ނުވިއަސް ޕާކިސްތާނުގެ ފަންނުވެރިކަން ވޯލްޑްކަޕަށް
3 މަސް ކުރިން
މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުން ކެޓިއަސް، ބްރެޒިލް އަދިވެސް ފައިވިއްދައިގެން އޮތީ ފުޓުބޯޅައިގެ އައު ރެކޯޑަކަށް
3 މަސް ކުރިން
ސޫދާން ހަމަނުޖެހުމުން ނުކުމެ، ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިވުމުގެ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
4 މަސް ކުރިން
މިއީ ޗިކާގޯގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ މުސަޅު ހޮޓެލް
4 މަސް ކުރިން
ޗިކާގޯ ފަރ ފެސްޓިވަލަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން
4 މަސް ކުރިން
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުން ފެށިގެން ބޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް
4 މަސް ކުރިން
ރެސްޓޯރަންޓުން ކައިގެން މޮޅު ސްކޫލަށް ދަރިން ފޮނުވައިގެން ބަޔަކު އުޅަނަސް، ހަމާދީއަކަށް އެގޮތެއް ނެތެވެ!
4 މަސް ކުރިން
މެކްސިކޯގެ ޒުލަށް ދާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓެނީ ކަޅުކުލައިގެ ޖެގުއަރއަކަށް
4 މަސް ކުރިން
ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑު ޢީދު އައި އިރު، ބޯޅަ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައި ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް
4 މަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ "މިނީ ބްރެޒީލް" ގެ ޢުއްމީދު، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެބާ؟
4 މަސް ކުރިން
ޤަޠަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ ފުޓުބޯޅަ ފޭނުންގެ މެދުގައިވެސް ވޯލްޑްކަޕެއް!
4 މަސް ކުރިން
އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި މެޗުތައް ބެލުމުގައި ސޫދާންގެ އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ވަރެއް ހަމަ ނެތް!
4 މަސް ކުރިން