raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސޯނަމް މުމްބާއީ އަށް ދާން ތައްޔާރުވަނީ؟
ބޮލީވުޑް
"ރޮކެޓްރީ" ގައި ޝާހުރުކް ޚާން ފެނިގެންދާނީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލުން
އިންޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިން
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސޯނޫ ސޫދު އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފްލައިޓެއް ޗާޓަރު ކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ ސްޓިކަރ ޕެކެއް!
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރު
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތް އަކްޝޭ ކިޔާދެނީ
ބޮލީވުޑްގެ ކޮމްޕޯޒަރު ވާޖިދު ޙާން
ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ ވާޖިދު ޚާން މަރުވެއްޖެ
ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކުރުން
ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފި
ޖާންވީ ކަޕޫރު
ސްރީދޭވީގެ ލަވަތައް ހަދަން ޖާންވީ ބޭނުންވޭ
ޒަކިއްޓެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒު ވުމުން ޒަކިއްޓެ މާއާފަށް އެދިއްޖެ
ޒަކިއްޓެ އަށް ފާޑުކިޔުން
އަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަ ތަކަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ 'ޒަކިއްޓެ' ކުރި ޕޯސްޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒު ވެއްޖެ
ޔާރާގެ އިތުރު ފިލްމުތަކެއް ބައިސްކޯފަށް
ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ދެ ފިލްމު ބައިސްކޯފަށް
ފިލްމް "ނޮވެމްބަރ"
"ނޮވެމްބަރ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީޙު ފަސްކޮށްފި
ސަލްމާން ޙާން
ސަލްމާން ޙާން 5000 އާއިލާ އަކަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި
ސަލްމާން ޚާންގެ އީދު ހަދިޔާ
ސަލްމާން ޚާންގެ ފަރާތުން އީދު ހަދިޔާއެއް!
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ
ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އައްޒަ އާއި އައިންތު ދިން މެސެޖް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި
ޖެނެރަލް ޑާޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ރެގިއުލޭޝަން
މާމަ ދަރިންގެ ފޮޓޯ ފޭސްބުކްއިން ނެގުމަށް ޑަޗް ކޯޓަކުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފި
ކަރަން ޖޯހަރު ސެލްފް ކަރަންޓީނަށް
ކަރަން ޖޯހަރު ގޭގައި އުޅޭ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ކަރަން ސެލްފް އައިސޮލޭޝަނަށް
ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް
ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރުގައި
ކައިލީ ޖެނަރ އާއި ޑްރޭކް
ޑްރޭކްގެ 3 އަހަރު ކުރީގެ ލަވައެއްގައި ކައިލީގެ ވާހަކަ: އޭނާއަށް 19 އަހަރުގައި ދެ މީހުން ރަށްޓެހިވިތަ؟
ކަރަން ޖޯހަރު އުފަންދުވަސް
މިއަދަކީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ 48 ވަނަ އުފަން ދުވަސް، ކަރަން އާއި ބެހޭ 12 ކަމެއް އެނގެން ބޭނުންތަ؟
ސަލްމާންގެ އީދު ހަދިޔާ
ސަލްމާން ޚާންގެ ފަރާތުން ފޭނުންނަށް ސަޕްރައިޒެއް
ބެޓާލް ރިލީޒްކޮށްފި
ޝާހުރުކްގެ ވެބް ސީރީޒް "ބެޓާލް" ރިލީޒްކޮށްފި
އެޑޯލްފް ހިޓްލަރ ގެންގުޅުނު ކިނބޫ މަރުވުން
އެޑޯލްފް ހިޓްލަރގެ ކިނބޫ މަރުވެއްޖެ
މަލަންގްގެ ސީކުއަލް
"މަލަންގް" ގެ ސީކުއަލް އަށް ޝްރައްދާ