ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:48
ޔަތީމުޚާނާ
ޔަތީމުޚާނާ
ރޮއިޓާސް
ޔަތީމުޚާނާ
ޔަތީމުޚާނާއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އަމިއްލަ ނަންވެސް ނޭނގޭ… މިއަދު ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރެއް!
 
އިރާގީ ހޯމް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ކްރިއޭޓިވިޓީއަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އެންޖީއޯ
 
އެ އެންޖީއޯގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ، ބަޣުދާދުގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި ޔަތީމުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން

އިރާގުގައި ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަގެއްގައި ޖަހާފައިވާ ކިއޮސްކްތަކުގައި އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔަ ޒުވާނުންނަށް، އެ ސަރަހައްދަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް އައު ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން އެމީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ޔަތީމުޚާނާއާ ޖެހިގެން އޮތް މަގެވެ. އެ ކިއޮސްކްތަކުން ނުލިބޭ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ސޭންޑްވިޗުން ފެށިގެންގޮސް އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައްވެސް ވިއްކައެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ "ބަޣުދާދު ގޭޓް" މަޝްރޫއުގެ ބައެކެވެ. ބަޣުދާދް ގޭޓަކީ، ބަޣުދާދު ވަށައިގެން އޮތް ސަރަހައްދުގައި ޔަތީމުވެފައިވާ ކުދިންނާއި ޔަތީމުޚާނާތަކުގައި ދިރިއުޅެފައި ތިބި ޒުވާނުން، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މަޝްރޫއު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިރާގީ ހޯމް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ކްރިއޭޓިވިޓީ ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަމިއްޔާއަކުންނެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ މެނޭޖަރ، ހިޝާމް އައްޒަހާބީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ޔަޠީމުޚާނާތަކުން ދަސްވެނިވުމަށްފަހު ވަޒީފާއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކުރަން ނުޖެހި، އިޖުތިމާއީ އެހީގެ ޕެންޝަނަށް ބޭނުންނުޖެހޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަގުސަދަކީ ގިނަ ޒުވާނުންތަކަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހި ކޮށްދިނުން. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަހަރެމެންގެ ޔަތީމުޚާނާތަކާ ސަރުކާރުގެ ޔަތީމުޚާނާތަކުން ދަސްވެނިވެފަ ތިބޭ ކުދިންނަށް. އޭރުން އެކުދިންނަކަށް ނުޖެހޭނެތާ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހެންދެން މަޑުކުރާކަށް. ނޫނީ ވެލްފެއަރ ޕެންޝަނަށް އިންތިޒާރު ކުރާކަށްވެސް. މިއަދު އަހަރަމެން މިވަނީ، އެކުދިންގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީފަ. އެކަން ކޮށްގެން އަމިއްލަ މަސައްކަތުން، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދަންވީ ހަމަ. ހަމަ އެއާއެކީ، މުޖުތަމައަށްވެސް އެބަ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލެވޭ.
ހިޝާމް އައްޒަހާބީ؛ އިރާގީ ހޯމް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މެނޭޖަރު

އިރާގީ ހޯމް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ކްރިއޭޓިވިޓީއަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އެންޖީއޯއެކެވެ. އެ އެންޖީއޯގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ، ބަޣުދާދުގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި ޔަތީމުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.

ހިޝާމް އައްޒަހާބީގެ ޔަތީމުޚާނާއަށް، 2006 ވަނަ އަހަރު އަހަރެން ވަދެގެން ދިޔައީ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގަ. އަމިއްލަ މީހާގެ ނަމެއްވެސް ނޭނގޭ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ތައުލީމު ލިބިފައެއްވެސް. ހަމަ ސުމަކުން އަހަރެން ފެށީ. ﷲއަށް ހަމްދުހުރި، މިހާރު މަށަކީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރެއް. އިންޖިނޭރުކަމުގެ ރޮނގުން ކިޔަވާތާ މީ 2 ވަނަ އަހަރު. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން، ޝެފެއްގެ ގޮތުގަ ކައްކަންވެސް ކައްކަން. ހަމަ ތެދެއް! މި މަޝްރޫއަކީ، އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތުގަވެސް ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު އެންމެ ފުރިހަމަ މަޝްރޫއު. އެއީ ކީއްވެ؟ މީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު އެންމެ އާރާ ބާރާ ޖޯޝް ހުރި، އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރު، މިކަހަލަ ވަގުތެއްގަ ބަރޯސާވާނެ ކަމެއް އޮވެފަ، ކަމެއް ހާސިލުވާތީ.
އަހުމަދު ހިޝާމް؛ މަޝްރޫއުގެ ބައިވެރިއެއް

ކިއޮސްކްތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެތައް ޒުވާނުންނެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ހުވަފެނެއްގައި ހަގީގީ ކުލަ ޖެހިގެން ދިޔަ ފަދަ ކަމެކެވެ.

ތެދަށް ބުނަންޏާ، މީ އަހަރެންގެ ހުވަފެންތަކުގަ ހަގީގީ ކުލަ ޖެހިގެން ދިއުން. މިދިޔަ 12 އަހަރު ދުވަހު އަހަންނަށް ޚަރަދުކޮށް، އަހަރެން ބެލެހެއްޓި މީހަކީ ހިޝާމް. އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ހަމަ އަސްލުވެސް. އަހަރެންގެ އަޚުންނާ ހިޝާމަށް އެހީވުމަކީވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެއް. މީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމެއް.
ސަމީރު ހަމްދީ؛ މަޝްރޫއުގެ ބައިވެރިއެއް

ކިއޮސްކްތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެގެން ދިޔައީ، ޔަޠީމުންނަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމުގެ ނަސީބު ލިބުމުގެ އިތުރުން، އެމީހުން އުޅުނު ޔަޠީމުޚާނާތަކަށް ވެސް އެހީވާން ލިބުނު ފުރުސަތަކަށެވެ. ކިއޮސްކްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހެނީ އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، 10 ޕަސެންޓް ހަދިޔާކުރަނީ ޔަތީމު އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމީ ފަންޑަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް