އެމް-ފައިސާއިން ބިލު ދައްކައިގެން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތާއި ކޭޝްބެކް
1 އަހަރު ކުރި
ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކުގެ ބާކީވާ ޑޭޓާ އަނެއް މަހަށް
1 އަހަރު ކުރި
ޓެކުހުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، 4 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް!
1 އަހަރު ކުރި
3 އަހަރަށްފަހު ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ 16 ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މޮޅަދޫއަށް
1 އަހަރު ކުރި
އޮގަސްޓު 30ގެ ނިޔަލަށް 1،075،637 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފިޔޯރީގައި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީ އެއް ތަރައްގީކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނޮޅިވަރަންފަރަށް
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގަރލްސް އިން ޑޭޓާ" ނިންމާލައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އިކޯޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަމެއް ދެން: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
1 އަހަރު ކުރި
ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މަހިބަދޫގައި ތައާރަފުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
އެފްއެޗްއޭއެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
1 އަހަރު ކުރި
ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާއިން މީރާއަށް ހޯދުނީ 480 މިލިއަން ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޓީޓީއެމް 2022ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި