ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 17:37
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ އާއިލާއެއް ރާއްޖޭގައި
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ އާއިލާއެއް ރާއްޖޭގައި
ޓީޓީއެމް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ވާދަވެރި ދެ މާކެޓް، ދެ ހަފުތާއިން ޗައިނާ ވައްޓާލައި އިންޑިއާ ދެވަނަގައި!
 
ދެވަނައިގައި އިންޑިއާ އޮތީ ކުޑަ ތަފާތަކުން
 
މިހާތަނަށް 1،487،099 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިންޑިއާ ވައްޓާލުމަށްފަހު ޗައިނާއިން ދެވަނައަށް އެރިތާ ދެ ހަފުތާފަހުން އިންޑިއާއިން ދެވަނައަށް އަލުން އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 1،487،099 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 13.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުއްދަތާ ހަމައަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ 1،313،011 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި 11.4 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކުރަނީ ރަޝިއާ މާކެޓެވެ. އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް 170،097 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު މިއީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ކުޑަ ތަފާތަކާއެކު ދެވަނައިގައި އޮތީ އިންޑިއާ މާކެޓެވެ. އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް 161،627 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާއިރު މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 10.9 އިންސައްތައެވެ.

ޗައިނާއިން ވެސް ހިއްސާ ކުރަނީ ރާއްޖެއަށް އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 10.9 އިންސައްތައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 161،488 އަށް ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ އިންޑިއާ މާކެޓާ އަޅާ ބަލާއިރު 139 ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާތެކެވެ.

ރަޝިއާ، އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ 10 ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އާއި އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސާއި ސްޕެއިން އާއި ސްވިޒަލެންޑެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 4،990 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. އަދި އެވްރެޖުކޮށް ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކު ވެސް 7 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް "ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރުގެ ނަންބަރުތައް ދައްކާގޮތުގައި މި މަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަހަރުގެ ޓާގެޓް ކަމަށްވާ 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓު ވެސް ހާސިލުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތް ޗައިނާ މިއަހަރުވެސް އެ މަގާމު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް