ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 17:36
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ބައެއް ނަސީބުވެރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ބައެއް ނަސީބުވެރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
 
13 ފެބްރުއަރީ އިން 13 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގައި 4 ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
 
އެ ގުރުއަތުލުން އޮތީ މާރޗް 24ގަ

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ 2 ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

އެ ގުރުއަތުލުން އޮތީ މާރޗް 24ގައެވެ.

ދެވަނަ ހަފުތާގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާމުތައް ލިބިފައި ވަނީ

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ލެންސަކާ އެކު ކެނޮން ޑީއެސްއެލްއާރު އީއޯއެސް 3000ޑީ ކެމެރާއެއް - އަހުމަދު ރިޔާޒް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް، އަވަން، ގޭސް ހޮބް، ރައިސް ކުކަރު އަދި ޕުލް އައުޓް ހުޑް ހިމެނޭ ލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ކިޗަން އެޕްލަޔަންސް ބަންޑަލްއެއްް - އަހުމަދު ލައިޒަމް

ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާ އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރަކާއި މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް - މުހައްމަދު ޝިފާޒް އަށެވެ.

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯަޝަންގެ ބައެއް ނަސީބުވެރިން

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކި އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝާންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ސިމްޑީން މި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ 17 މާރޗްގައެވެ. އަދި އިނާމު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފައި ވަނީ މާފަންނުގައި ހުންނަ ސިމްޑީ ސީޕީޑީ ޝޯރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ދޫކުރި އިނާމްތަކަކީ

* 1 ވަނަ އިނާމު، ދުނަރް ހަނޑުލުގެ އެއް އަހަރުގެ ސަޕްލައި

* 2 ވަނަ އިނާމު، އިލީ ބްރޭންޑްގެ ކޮފީ ބަންޑްލް އެއް، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮފީ މެޝިނަކާއި ކީޕް ކަޕް، ކަޕް ސެޓް އަދި ކެޕްސިއުލްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް

* 3 ވަނަ އިނާމު، އިންސްޓާރ 360 ވަން އާރްއެސް ބޫސްޓް ފޯ-ކޭ އެޑިޝަން

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯަޝަންގެ ބައެއް ނަސީބުވެރިން

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޚާއްސަ އިނާމްތަކެއް ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 500 ރުފިޔާއިން މަތިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ހިމެނެއެވެ. އަދި ސިމްޑީގެ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ އައުޓްލެޓަކުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ އިން 13 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގައި 4 ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން 24 މާރޗް، 31 މާރޗް އަދި 7 އެޕްރީލްގައި ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ގުރުނެގުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ލިބޭ އިނާމްތައް ތަފާތެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުންތިންވަނަ ދެވަނަ ހަފުތާގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ސްޓިކް ވެކިއުމްއަކާއި ހޭންޑް ވެކިއުމްއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޮލަކްސްގެ ހޯމްއެޕްލަޔަންސް ކްލީނިން ބަންޑަލްއެއް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް ކެނޮން ޖީއެކްސް 6070 އިންކް ޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް

އަދި ތިންވަނަ އިނާމަކަށް އެކި ވައްތަރުތަކުގެ އެކި ފްލޭވާތައް ހިމެނޭ ދިލްމާ ޓީ ބަންޑްލްއެއް

އެންމެ ފަހު ހަފުތާގައި ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އެއް ވަނަ އިނާމަކަށް ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ކާބޯތަކެތި އަދި ޕާސަނަލް ކެއާގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ހިމެނޭ ސިމްޑީގެ ސީޕީޑީ ބަންޑަލްއެއް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް ލެނޯވޯ ބްރޭންޑްގެ އެމް 10ގެ ޓެބްލެޓެއް

ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާ އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރެއްގެ އިތުރުން، މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް