ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 10 ބިލިއަނާ ގާތްކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
އަންނަ މަހު ބ. އަތޮޅުގައި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ
1 ދުވަަސް ކުރިން
1 ދުވަހުން 75 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ ކްލިއަރކޮށްފި
1 ދުވަަސް ކުރިން
ކާއްޓެއް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 06 ރުފިޔާއަށް : އެސްޓީއޯ
2 ދުވަަސް ކުރިން
މިހާތަނަށް ރަޝިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިން 57،000 ން މައްޗަށް
3 ދުވަަސް ކުރިން
އެލައިޑާއި އަޔާދީގެ މޮޓޯ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޕްލޭން އޮންލައިންކޮށްފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަމަހު ކުނި ނަގަން ފަށާނީ ތަރާވީހުގެ ފަހުން: ވެމްކޯ
4 ދުވަަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން ގެންނަ ކާށި އަންނަ ހަފްތާގައި ލިބެން ހުންނާނެ
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމްޓީސީސީން ދީފި
4 ދުވަަސް ކުރިން
ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން މޫލީއިން މާންދޫ މަސްދަޅު ހިމެނޭ ރޯދަ ހަދިޔާ ޕެކް، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެހިސާބަކަށްވެސް ޑެލިވެރީ މުޅިން ހިލޭ!
4 ދުވަަސް ކުރިން
ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ލިބޭ ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއެކު އުރީދޫގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އޮފަރތައް ލޯންޗުކޮށްފި
5 ދުވަަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮ އަގުގައި ލުނބޯ ވިއްކަން ފަށައިފި
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ 9:30-12:00 އަށް
7 ދުވަަސް ކުރިން
ރޯދަމަހަށް އެމްޕީއެލް ތައްޔާރު: 1 ދުވަހުން ޕެރިޝަބަލް މުދާ ކްލިއަރ ކުރެވޭނެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ 8 ވަނަ އެޑިޝަން ނިންމާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމަށް 23.8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް!
1 ހަފްތާ ކުރިން
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތިންވަނަ ދުވަސް: ތަރުހީބު ބޮޑު!
1 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ އިން ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އީޖާދީ ޑިޖިޓަލް ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދެނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އިން 1.2 މިލިއަނާ ހަމައަށް ނަގުދު ފައިސާ އާއި މުދާ ނެގޭ ގޮތް ހަދައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން