100 ޖީބީ އާއެކު އުރީދޫއިން އީދަށް ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ހަތަރުވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ދެ ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 269 މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށް ހުށަހަޅައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓްރަބަން އިން ވިއްކާ ތަކެތި ފަސޭހައިން ގަނެވޭގޮތަށް އައު ވެބްސައިޓެއް
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަނީގްރާމް އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް އުރީދޫ އިން ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
20% ޑިސްކައުންޓް ލިބޭގޮތަށް އައިކެއަރއިން އީދު ސޭލް ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިންގަޕޯރ އެއަލައިންސްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ދޭތާ 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ލިބޭ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީއިން ރާއްޖެ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
1 މަސްކުރި
އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާފޮށިން އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!
1 މަސްކުރި
އުރީދޫ އާއި ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އުމްރާ ދެ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!
1 މަސްކުރި
"ފަވަަރަ"އިން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ލިމިޓް 200،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި
1 މަސްކުރި
މިރުސް، ކާށި އަދި ހިކަނދިފަތުގެ އަގު ވެސް ބޮޑު
1 މަސްކުރި
ރޯދަ ބާޒާރު: އެންމެ އަގުހެވީ ކަރާ، އެންމެ އަގުބޮޑީ ލުނބޯ
1 މަސްކުރި
މިރޯދަމަހުވެސް އުރީދޫ ގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާފޮށި!
1 މަސްކުރި
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް 78 ޓަނުގެ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއާކޮށްފި
1 މަސްކުރި
ރޯދަ މަހު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާގޯ އުފުލާ ބޯޓުފަހަރަށް ޖާގަ ލިބޭނެ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަވަހަށް މުދާ ކްލިއަރ ކުރެވޭނެ: ސީއީއޯ ވަޖީހު
1 މަސްކުރި