80 އިންސައްތަ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ހޯދަނީ ތަނަކަށް ނުގޮސް: ދިރާގު
1 އަހަރު ކުރި
ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރ އާ ދިމާކޮށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
1 އަހަރު ކުރި
ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ގައުމުތަކާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަރ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް އޮޅުވެލިފުއްޓަށް
1 އަހަރު ކުރި
ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓް ހިންގުމަށް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ލޯންޗުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 2023ށް އާރުކާޓީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލްއިން ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ: ޚިދުމަތުގައި 20 އަހަރު
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު "ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް" ކަސްޓަމަރުންނަށް 265 ރުފިޔާއަށް ދުވާލަކު 5ޖީބީ
1 އަހަރު ކުރި
މިމަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 80،000 އާއި ގާތްކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
އޮގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް 391 މިލިއަން ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރި
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އޭސީއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ރެފްކޫލްގެ ހަވަނަ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ޓުޑޭސް ޓޭސްޓް ސައިފަތް ފޮއްޓެއް ގަތުމުން މަންޗީ މިލްކް ބިސްކޯދު ބޮނޑިއެއް ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
1 އަހަރު ކުރި
ރެފްކޫލް ވާރލްޑް ކަޕް ފޯރި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް
1 އަހަރު ކުރި
އަންހެން ކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 4 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ލާމު އަތޮޅުގައި
1 އަހަރު ކުރި
ސެޕްޓެމްބަރު 14ގެ ނިޔަލަށް 1،130،035 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިންތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ "ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިވް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހަނިމާދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި