ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް މީރާ އިން ހާމަކުރަނީ
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 2ގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލްގެ ހައުސިންގ އެހީ ލިބޭ 3 އާއިލާ ހޮވައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
1 އަހަރު ކުރި
އޮގަސްޓް މަހު މީރާއަށް 1.32 ބިލިއަން ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރި
އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރެވޭނެކަން ޔަގީން: މިއުވާން
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް!
1 އަހަރު ކުރި
ސެންސަސް 2022ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
1 އަހަރު ކުރި
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް މިހާރު ދިރާގުން ލިބޭނެ
1 އަހަރު ކުރި
އެމް-ފައިސާއިން ބިލު ދައްކައިގެން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތާއި ކޭޝްބެކް
1 އަހަރު ކުރި
ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކުގެ ބާކީވާ ޑޭޓާ އަނެއް މަހަށް
1 އަހަރު ކުރި
ޓެކުހުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، 4 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް!
1 އަހަރު ކުރި
3 އަހަރަށްފަހު ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ 16 ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މޮޅަދޫއަށް
1 އަހަރު ކުރި
އޮގަސްޓު 30ގެ ނިޔަލަށް 1،075،637 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފިޔޯރީގައި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީ އެއް ތަރައްގީކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި