އެޕްރީލް މަހު މީރާއިން 1.86 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސްއިން ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް އެމް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިއަހަރު ފަތުރުވެރިކަން 7.1 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލް އޮންލައިން ބޭންކިންގއަށް ޓޫ-ފެކްޓަރ އޮތެންޓިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މޯލްޑިވިއަނުން ދަރަވަންދޫއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 7 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން 'އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް' ޑެސްޓިނޭޝަން ކެމްޕޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސްގެ ގޯލްޑް 100 ގާލާ މިމަހު 16ގައި ބާއްވަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައި އެސްޓީއޯގެ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ކުޑަކުދިންނަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
އުރީދޫ ހަދިޔާ ފޮށީގެ އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ ލިބުނީ އަހުމަދު ޝާމިލްއަށް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި 218 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަނީ
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު 18 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ރެފްކޫލް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ލަކީޑްރޯ ނަގައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ އިމާރާތައް ބަދަލުކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
އެސްޓީއޯގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެގޮތުގައި 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ކަޒަކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
4 ހަފްތާ ކުރިން
ކުރިމަގުގައި ފަތުރުވެރިކަން ދާނީ ދަށްވަމުންކަމަށް ލަފާކޮށްފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބިއޯންޑް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް މިއަހަރު މެދުތެރޭގައި ފަށާނެ
1 މަސްކުރި