ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 10:53
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވުން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވުން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
 
މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 4 ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކި އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭއިރު، އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސިމްޑީން މި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ 17 މާރޗްގައެވެ. އަދި އިނާމު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފައި ވަނީ މާފަންނުގައި ހުންނަ ސިމްޑީ ސީޕީޑީ ޝޯރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިންނަކީ

* 1 ވަނަ އިނާމު، ދުނަރް ހަނޑުލުގެ އެއް އަހަރުގެ ސަޕްލައި - ޝިފާޒް ޝައްމޫން އަށް

* 2 ވަނަ އިނާމު، އިލީ ބްރޭންޑްގެ ކޮފީ ބަންޑްލް އެއް، އޭގެ ތެރޭގައި ކޮފީ މެޝިނަކާއި ކީޕް ކަޕް، ކަޕް ސެޓް އަދި ކެޕްސިއުލްސް ހިމެނޭ ގޮތަށް - އާމިނަތް ތަޒްކިޔާ ހަސަން

* 3 ވަނަ އިނާމު، އިންސްޓާރ 360 ވަން އާރްއެސް ބޫސްޓް ފޯ-ކޭ އެޑިޝަން - އަދުހަމް ލަޔާލް ޤާސިމް

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޚާއްސަ އިނާމްތަކެއް ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 500 ރުފިޔާއިން މަތިން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ހިމެނެއެވެ. އަދި ސިމްޑީގެ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ އައުޓްލެޓަކުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

13 ފެބްރުއަރީ އިން 13 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގައި 4 ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން 24 މާރޗް، 31 މާރޗް އަދި 7 އެޕްރީލްގައި ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ގުރުނެގުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ލިބޭ އިނާމްތައް ތަފާތެވެ.

ދެވަނަ ހަފުތާގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ލެންސަކާ އެކު ކެނޮން ޑީއެސްއެލްއާރު އީއޯއެސް 3000ޑީ ކެމެރާއެއް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް، އަވަން، ގޭސް ހޮބް، ރައިސް ކުކަރު އަދި ޕުލް އައުޓް ހުޑް ހިމެނޭ ލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ކިޗަން އެޕްލަޔަންސް ބަންޑަލްއެއްް

ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާ އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރަކާއި މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް

ތިންވަނަ ދެވަނަ ހަފުތާގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި:

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ސްޓިކް ވެކިއުމްއަކާއި ހޭންޑް ވެކިއުމްއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޮލަކްސްގެ ހޯމްއެޕްލަޔަންސް ކްލީނިން ބަންޑަލްއެއް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް ކެނޮން ޖީއެކްސް 6070 އިންކް ޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް

އަދި ތިންވަނަ އިނާމަކަށް އެކި ވައްތަރުތަކުގެ އެކި ފްލޭވާތައް ހިމެނޭ ދިލްމާ ޓީ ބަންޑްލްއެއް

އެންމެ ފަހު ހަފުތާގައި ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އެއް ވަނަ އިނާމަކަށް ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ކާބޯތަކެތި އަދި ޕާސަނަލް ކެއާގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ހިމެނޭ ސިމްޑީގެ ސީޕީޑީ ބަންޑަލްއެއް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް ލެނޯވޯ ބްރޭޏްޑްގެ އެމް 10ގެ ޓެބްލެޓެއް

ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާ އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރެއްގެ އިތުރުން، މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް