ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއަރާފައެއް ނުވޭ: އެމްއެމްއޭ
10 މަސް ކުރިން
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
10 މަސް ކުރިން
ޖުލައި 30ގެ ނިޔަލަށް 942،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
10 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މ. ވޭވަށަށް
10 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ބެކް-ޓު-ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
10 މަސް ކުރިން
މިއަދުން ފެށިގެން މުޅި މާލެއަށް އުރީދޫ 5ޖީ ލިބޭނެ
10 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 18.47 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
10 މަސް ކުރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެމްޓީސީސީއަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް
10 މަސް ކުރިން
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
10 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 13.7 ބިލިއަންއަށް އަރައިފި
10 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދާނީ ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
10 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިގްތިސާދަކަށްވީ ފަތުރުވެރިކަމުން: މައުސޫމް
10 މަސް ކުރިން
އަބޫ ދާބީ، ދުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
10 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްއަށް 592 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ
10 މަސް ކުރިން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ޔޫރަޕަށް ބާއްވަން ފެނޭ: މަޓާޓޯ
10 މަސް ކުރިން
ކިނބިދޫ އަދި ލަންދޫގައި ހިންގި ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި
10 މަސް ކުރިން
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
10 މަސް ކުރިން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 888،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
11 މަސް ކުރިން
ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ
11 މަސް ކުރިން