ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މަހިބަދޫގައި ތައާރަފުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
އެފްއެޗްއޭއެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
1 އަހަރު ކުރި
ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާއިން މީރާއަށް ހޯދުނީ 480 މިލިއަން ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރި
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޓީޓީއެމް 2022ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫއިން އައްޑޫގެ 4 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ހެލްތު ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ބީއެމްއެލްގެ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި 
1 އަހަރު ކުރި
ކުވައިތު އެއާވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
1 އަހަރު ކުރި
ރެފްކޫލްއިން ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޓީވީ ބާޒާރަށް ނެރެފި
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
ރެޑްކްރެސެންޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ދިރާގުގެ އެހީ
1 އަހަރު ކުރި
ޑިޖިޓަލް ޙިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫއިން "ފަސޭހަ މެރިން" ތައާރަފްކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި
އަމާރީ ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ލޭންޑިންގ ސްޓޭޝަން އަޅަން ދިރާގުން ބިމެއް ހޯދައިފި
1 އަހަރު ކުރި
ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން މެރިން އެކްސްޕޯ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ އުންމީދުގައި!
1 އަހަރު ކުރި
ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަޕްގްރޭޑުކޮށްފައިވާ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
1 އަހަރު ކުރި
60 ބައިވެރިންނާއެކު 7 ވަނަ މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
1 އަހަރު ކުރި
އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖެއަށް ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސް ތައާރަފުކޮށްފި
1 އަހަރު ކުރި