ފަތުރުވެރިން ތިބުމަށް ޚާއްސަ 1،194 ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޝަންގައި
12 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 34 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
12 މަސް ކުރިން
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާވެ، 855 ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޝަންގައި
12 މަސް ކުރިން
މަކިޓާގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް "މަކިޓާ ނައިޓް" ގައި ދައްކާލައިފި
12 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ހެކަތަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 16ޖީބީ ލިބޭ އާ އޮފާއެއް
12 މަސް ކުރިން
ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވައިގެން އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލްއިން ފަށައިފި
12 މަސް ކުރިން
ހެއްޔާ މަކިޓާ މުބާރާތް 2022 ފަށައިފި
12 މަސް ކުރިން
އެކައުންޓެންޓުންގެ ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
12 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ އިނޮވޭޝަން ލެބް ހެކަތޯން ފަށައިފި
12 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 3 ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
12 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެެލްގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް ސައުތު އެފްރިކާ މީހަކު އައްޔަންކުރަނީ
12 މަސް ކުރިން
އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
12 މަސް ކުރިން
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މީރާއިން 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފި
12 މަސް ކުރިން
ބިއޯންޑްގެ ދަތުރުތަކާއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
12 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިން އިނޮވޭޝަން ލެބް ހެކަތަން އިފްތިތާހުކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
އުރީދޫއިން ޖަލްބޫޓްއާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއް ގާއިމުކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
12 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިރާގުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އަގުވަޒަންކޮށްފި
12 މަސް ކުރިން
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާރތަކެއް
12 މަސް ކުރިން