ބިލްގެ މަގުސަދަކީ ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުން: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ނަސޭހަތް މަސީހަށް: ގާނޫނާ ހިލާފު، އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ!
6 އަހަރު ކުރިން
މެމްބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަމަށް އެއްބަސްވި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ފުލުހަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެއަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމަށް ކޮށްފައިވަނީ ބާތިލް ދައުވާއެއް، ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭ: ވަކީލުން
6 އަހަރު ކުރިން
ނިޒާރާއި ޣަފޫރުގެ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ރާއްޖެ ޓީވީގެ "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ހުޅުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޔާމިން ފަޅި ދޫކޮށް މައުމޫނު ފަޅިއަށް ބަދަލުވި ސައުދުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ކޮއްކޮ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލަ: އަމީން ފައިސަލްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްތި ދުވަހު!
6 އަހަރު ކުރިން
ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ މަސައްކަތައް ކަނޑައެޅިގެން ހުރަސްއެޅުމަށް: އެމްޑީއެން
6 އަހަރު ކުރިން
ރިޔާޒްގެ ޝަރީއަތް: ބުދަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝަރީއަތް ފަށަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް: ބުދަ ދުވަހު ކޯޓަށް މައްސަލަ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝަރީއަތް ފަށަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން ނާއިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ އިމްތިޔާޒް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ގާސިމް ދޫކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ފެތެރެމުންދާ ރަށްތަކާ އެކަމަށް ހިއްވަރުދޭ މީހުން އެނގިއްޖެ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
6 އަހަރު ކުރިން
މީޑިޔާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފަންނީ މީހުންގެ އެހީ ހޯދަންޖެހޭ: މީޑީޔާ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ހަތަރު ރައީސުން
6 އަހަރު ކުރިން
މަޑަވެލީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ވަކިކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު
6 އަހަރު ކުރިން
އެލްޖީއޭ ބޯޑުގެ ސީދާ ބާރު ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބޭގޮތަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން