މައްސަލައަކީ ދާޚިލީ މައްސަލަތައް ބޭރުގެ މުޖްތަމައުން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން: ޝިޔާން
6 އަހަރު ކުރިން
ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީޔޫއިން ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރަސްދޫ އިން އެސްއޯގެ ހަތަރު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މިއަދު ބޭއްވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރެއް ނުކުރަން: މެމްބަރު ގަފޫރު
6 އަހަރު ކުރިން
ލޯއޭޝިއާގެ ވަފުދު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަނުދީ ފޮނުވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ހުޅުމާލެ ފްލެޓްގެ ވައިގޮޅިން ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާ މަރުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތޭ ބުނެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް މީޑިއާ ނުވެއްދި
6 އަހަރު ކުރިން
ޕީޕީއެމްގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް، ރޭގަނޑު 10:30 ގެ ފަހުން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ކޯމާއަކަށް ދިޔަ އަބްދުﷲ ހޭއަރައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމަށް އުވައިސް ގެ ނަން މަޖިލީހަށް!
6 އަހަރު ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސުލައިމާން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް!
6 އަހަރު ކުރިން
އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް އެ މީހުން ނުކުރޭ، ކޯޓު ތެރެއިންވެސް ނުކުރޭ: ރިޔާޒް ރަޝީދު
6 އަހަރު ކުރިން
ނަޝީދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުކެރުމުން އެނގެނީ މެމްބަރުންނާއި ކުޅެން ރައީސް ޔާމީން ފަސްޖެހިއްޖެކަން: މުސްތަފާ
6 އަހަރު ކުރިން
އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސްރީ ލަންކަންގެ ފްލައިޓް ލަސްވީ ލަންކާ އެއާޕޯޓްގެ ޑިލޭތަކެއްގެ ސަބަބުން
6 އަހަރު ކުރިން
މިރޭގެ މުޒާހަރާ އިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ހުރަސް އެޅުން ޕާޓީތަކުން ކުށްވެރިކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި މެދު ހިތާމަކުރަން: އެމެރިކާ ސަފީރު
6 އަހަރު ކުރިން
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ޓީމް އިން ގޮވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ ގަދަކަމުން ކާރަކަށް މީހަކު އަރުވައިގެން ދިޔަ ތަން ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރި: ފުލުސް މީހެއް
6 އަހަރު ކުރިން