އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އިތުބާރު ނުކުރާކަން ހާމަވެއްޖެ: ރިޔާޒް
6 އަހަރު ކުރިން
ޤަވާއިދު އިސްލާހް ކުރަން އުޅެނީ ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުން އެމީހުންނަށް އެނގޭތީ: ފާރިސް
6 އަހަރު ކުރިން
ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު ގާނޫނާ އަސާސީއާ ހިލާފު، އެޖެންޑާ ވެސް ނުކުރެވޭނެ: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްޑީޕީ މާފަންނު ބޮޑު ދިދަ ނެގުމާއި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މ ހިތްވަރު ގޭގައި ހިންގި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މާފަންނު ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނެގުމަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ޕީޕީއެމް
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހުންނެވީ ގާނޫނާ ހިލާފު ބަންދެއްގައި، ވަގުތުން މިނިވަންކުރޭ:ޖޭޕީ
6 އަހަރު ކުރިން
ޤާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަސީހުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން: ސަރުކާރު
6 އަހަރު ކުރިން
42 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ނެތި މަސީހު ވަކި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ވިލާ ކޮލެޖު ހިންގަނީ ރީތި ނަމެއް ހޯދާކަށް ނޫން: ގާސިމް
6 އަހަރު ކުރިން
ކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފެއް ނުވަން، އެފަދަ ކަމެއް ކުރާކަށް ވެސް ނުބުނަން: އަލީމް
6 އަހަރު ކުރިން
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 31 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޓިވެޓުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ބިސްގަނޑު ލިބުން ލަސްވެގެން ވެއިޓަރުގެ ނިތްކުރި ފަޅާލައިފި!
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ބަހެއް ނުބުނި!
6 އަހަރު ކުރިން
ކުޑަ ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ބަލާނަން: ހެލްތު
6 އަހަރު ކުރިން