ރާއްޖެ
ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާ މަސްބޯޓު ހުޅުމާލެ ގެނެސްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ކަންކަން ނުހިންގެނީ އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމުގެ ސަބަބުން: ޤާސިމް
5 އަހަރު ކުރިން
އދ ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ ވަފުދެއް ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ މުއްސަނދިކަމެއް ދައުލަތުގައި ނެތް: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ
5 އަހަރު ކުރިން
ކޯލިޝަން ހެދި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ޖޭޕީން ވަތްކެއްނުވަން، ވަކިިކުރީ!
5 އަހަރު ކުރިން
ޖަލު ބަލަހައްޓަން ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ މިންވަރު ދަށް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ
5 އަހަރު ކުރިން
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު
5 އަހަރު ކުރިން
ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ޓެކްސީއަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް އަތުލައިގަނެފި
5 އަހަރު ކުރިން
އެއަރޕޯޓުގައި އިތުރު ތަރމަލް ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
5 އަހަރު ކުރިން
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެއަރޕޯޓުގައި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވަނީ އަޅާފައި: އެމްއޭސީއެލް
5 އަހަރު ކުރިން
ސީޕީ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފުޅު މާލެ ޖަލުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން