ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 13:46
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
އެމްއެންޑީއެފް
މިނިވަން ދުވަސް
ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭނެ: މިނިސްޓަރު
ގައުމަށް ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި، ތަމްރީނު ހޯދާނެ
މިނިވަން ދުވަހު އެންމެން އެއްބައިވެ ތިބީ ދިވެހި ވަތަންގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި
ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް އުފާކުރާއިރު، ކުރިމަގަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް އެހާމެ ގިނަ

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚާއްސަ ޚިތާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިނިވަން ދުވަހު އެންމެން އެއްބައިވެ ތިބީ ދިވެހި ވަތަންގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވަނީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާއެކު މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިވަން ދުވަހަކީ ދީނާއި، މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތުގެ އިތުރުން ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫކުންތަކާއި، ދިވެހި ވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިތްވަރުގަދަ ބަތޮލުންތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި އަގު ނުކުރެވޭ ޤުރުބާނީ ރަމްޒު ކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމުގެ ވަރުގަދަ ދަލީލެއް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ހޯދުމާއި، ޒަމާނީ ކުރުމާއި، ގައުމަށް ދިމާވެދާނެ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި، ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ޖާގަދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމްކޮށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިނިވަންކަމާއި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް އުފާކުރާއިރު، ކުރިމަގަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް އެހާމެ ގިނަކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް