ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 13:40
ރައީސް ސާލިޙު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުއިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް ސާލިޙު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުއިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އެމްޑީޕީ
އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރައީސް ސާލިހު ދެ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި
 
ތަރައްގީއަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އަންނަން އޮތް އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދެން ބޭނުންވާ އޮތީ ދެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރުމާއި، މިގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު އޮތް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރާނެ. އަޅުގަނޑު މި އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދޭ ދެކަމެއް. އެއް ކަމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރުން. އަނެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މިގައުމުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުން. އެއީ އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމަކީ. އައު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން.
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މުޅި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ހައުސިންގެ މަޝްރޫއު އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމް ކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައެވެ.

އައު ސަރުކާރުގެ ކިބަައިން ރައީސް ސާލިހު ދެ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު، 02 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މި ނިންމުން ގަބޫލުކުރައްވައި، ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނު ކަމަށްވާ "ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ގާނޫނު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރައްވަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން، ވީހާވެސް އޮމާންކަމާއެކު ގެންދެވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
9%
17%
7%
13%
4%
49%
ކޮމެންޓް