raajjemv logo
ސޮނާކްޝީގެ ކުރެހުންތައް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި
ވިދްޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އެމޭޒަން ޕްރައިމް އަށް
އާލިއާގެ އިސްތަށިގަނޑު ކޮށައިދިނީ 'ރަންބީރު' ތަ؟
''މަލަންގް'' ނެޓްފިލިކްސް އަށް
ރިހާނާ ބުނީ އާ އަލްބަމް "ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް!
މާސްކް އެޅުން ފެޝަނަކަށް؟!!
ކޮވިޑް 19 ގެ ސިމްޓަމްސް ދެނެގަންނަ 1000 ބޭންޑް މުމްބައި ފުލުހަށް އަކްޝޭ ހަދިޔާކޮށްފި
ބަގްޔާޝްރީ އެނބުރި އިންޑަސްޓްރީ އަށް އަންނަނީ "ތަލައިވީ" އިން
މުމްބާއި ފުލުހުންނަށް ފަރްހާން ޕީޕީއި ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޖާންވީގެ "ދަ ކާރްގިލް ގާލް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް
މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި "ފްރެންޑްސް"ގެ ރީޔޫނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން
އަލުން ފިލްމު ކުޅެން ފަށަން ބާރު އެޅީ ދެ ދަރިން: ބަގްޔާޝްރީ
މަނީޝްގެ ފިލްމު "ވަޓް އިފް" އިން ލިބޭ އާމްދަނީ ޗެރިޓީއަކަށް
ކިއާރާ އަދްވާނީގެ ނަމާއި ޕްރިޔަންކާގެ ފިލްމަކާ ގުޅުންހުރިކަން އިނގޭތަ!
ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމްގައި ރިލީޒް ކުރަނީ
އެންމެފަހުން ސޯފީ ބަލިވެ އިންކަން ހާމަވެއްޖެ
ކަރަންޓީންވާން ބޭނުމީ ހެރީ ޕޮޓަރގެ ކޮން ކެރެކްޓަރަކާ އެކު؟
"ތު މެރީ" ލަވައިގައި ރިތިކް 12 ފަހަރު ބޫޓޫ ބަދަލުކުރިކަން އިނގޭތަ؟
ޝްވެތާ ތިވާރީގެ ދަރިފުޅު ޕަލަކްގެ 16 ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ މޭކަޕަށް 1.8 ލައްކަ ރުޕީސް
އޮސްކާ 2021 ލަސްވެދާނެ
މަބްރޫކްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް ވެރިފައިކޮށްފި
ސައިފް އާއި ދަރިފުޅު ސާރާ އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެނިދާނެތަ؟
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔަޝްރާޖް ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޝަނަށް 50 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ފަސްކޮށްފި
ރަށެއްގައި ހައްޔަރުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ ބޭނުން ވަނީ ކަރީނާ އާއިއެކު ދުވަސް ހޭދަކުރަން: ކާތިކް