ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 13:39
ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ލިބެމުންދާ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތައްވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް މަސްކު ވަނީ އެކްސްގައި ހާމަކޮށްފައި
އިންސާނެއްގެ ސިކުނޑީގައި ޗިޕްއެއް ހަރުކުރުން
ޚިޔާލާއި ވިސްނުމުގެ އެހީގައި ޑިވައިސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޗިޕެއް، އިންސާނެއްގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުކޮށްފި!
 
އިންތިހާ ހިމަ ރޮދިތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޗިޕް، އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުކުރަނީ، ނިއުރަލިންކުން ސީދާ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދާފައި ވާ ރޮބޮޓެއްގެ އެހީގައި ކުރާ އޮޕަރޭޝަނަކުން
 
އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ޗިޕް ޓެސްޓު ކުރާނެކަން ނިއުރަލިންކްއިން ހާމަ ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

ސައެންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި އާދަޔާ ޚިލާފު، އިންޤިލާބީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހާސިލު ކުރަމުން ދާ އެކަކީ، މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އީލޯން މަސްކުއެވެ. އިންޤިލާބީ އީޖާދުތަކުގެ މޭރުމުން މަސްކުގެ ނަން އަނެއްކާވެސް އިވިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ނިއުރަލިންކްއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، އިންސާނެއްގެ ސިކުނޑީގައި ޗިޕްއެއް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.

މަސްކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި މިހާރު އޮތް 'އެކްސް' ނުވަތަ ކުރީގެ ޓްވިޓަރއަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ނިއުރަލިންކްގެ ޗިޕް ހަރުކުރުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމަށާ، ޕޭޝަންޓްވެސް މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

'ޓެލެޕަތީ'ގެ ނަން ދީފައި ވާ ޗިޕް، އިންސާނެއްގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުކޮށްގެން ޓެސްޓު ކުރުމަށް، އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ)އިން ނިއުރަލިންކަށް ހުއްދަ ދިނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ.

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ޗިޕް ޓެސްޓު ކުރާނެކަން ނިއުރަލިންކްއިން ހާމަ ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

'ޓެލެޕަތީ' ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ ހަތަރެސް ފައިގެ ވާގި ނެތިފާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ސިކުނޑިއަށް ލައްވާ ޗިޕްއެއްގެ އެހީގައި، އޭނާގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުމަށް އަންނަ ކަންކަން ދެނެގަނެ، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑިވައިސްތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމުގެ ބާރު، އެމީހަކަށް ލިބުމަކީ ޗިޕްގެ މަޤްޞަދެވެ.

އިންތިހާ ހިމަ ރޮދިތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޗިޕް، އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުކުރަނީ، ނުވަތަ ސިކުނޑިއަށް ލައްވަނީ، ނިއުރަލިންކުން ސީދާ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އުފައްދާފައި ވާ ރޮބޮޓެއްގެ އެހީގައި ކުރާ އޮޕަރޭޝަނަކުންނެވެ.

ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ލިބެމުންދާ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތައްވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް މަސްކު ވަނީ އެކްސްގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

މަސްކުގެ ޑިވައިސްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުން ވެގެންދާނީ، ހަތަރެސްފައިން ވާގި ގޮސްފައި ވާ މީހުންނަށް އުންމީދު އައު ކޮށްދެނިވި ކަމަކަށެވެ. ބަރު މެޝިންތަކާއި އެތައް ވާތަކެއްގެ ގުޅައިގެން އަތްފައި ހަރަކާތްކޮށްލެވުމުގެ ބަދަލުގައި، ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާ ނުލާ އަމިއްލަ ފޯނަށްވެސް ޖަވާބު ނުދެވޭ ޙާލަތުގައި އޮތް މީހަކަށް، 'ޓެލެޕަތީ'ގެ ސަބަބުން، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އެތައް ލުއި ފަސޭހަ ކަމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ނިއުރަލިންކް ކުންފުންޏަކީ އެމެރިކާގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ޤަވައިދުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވާ ކުންފުންޏެކެވެ. ނިއުރަލިންކް ޖޫރިމަނާ ކުރީ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވާ މާއްދާތައް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނުން އުފުލުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެގެންނެވެ. އެގޮތުން ނިއުރަލިންކްއަކީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވާ ބާވަތްތައް އުފުލާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނި ފެއިލްވިކަން، ފެބުރުއަރީ 2023ގައި ހިންގި ތަޙުޤީޤުތަކުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އަދި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ބާވަތްތައް ބަންދު ކުރުމުގައިވެސް ނިއުރަލިންކުން ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފައި ވާ ކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އެ ބާވަތްތަކަކާ މެދު ނިއުރަލިންކުން ފަރުވާ ކުޑަ ކުރި ބާވަތްތަކަކީ، އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ މާއްދާތަކުގެ އަސަރު ކޮށްފިނަމަ ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި، ބޯ އެނބުރުމާއި، ވާނުވާ ނޭނގުމާއި، އަތްފައިގެ މަސްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ފުރާނަ ގެއްލި ދިއުމުގެ ނުރައްކަލަށްވެސް މީހާ ހުށަހަޅާ ވަރުގެ ބާވަތްތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް