ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 12:00
އައިސަމް އުފަންވީ އޯޓޯފަރލިން ޖީންގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސު އުނި ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި
އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމްވުން
އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސު އުނިކޮށް އުފަންވި އައިސަމްގެ އެންމެ ޖީންއަކަށް ފަރުވާ ދީގެން، ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އުފަލެއް!
 
އައިސަމް ސަރޖަރީ ހެދީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހު، އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އައި އިރު، އޭނާގެ އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސުގައި އުޅެނީ ކުޑަ ވަރެއްގެ އުނިކަމެއް
 
އައިސަމް އުފަން ވި އިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޑެއް ނީވޭ، ހަމަ މުޅިން ބީރު, ފަރުވާއާ ހިސާބަށް، އެއްވެސް އަޑެއް އޭނައަށް އިވިފައެއް ނެތް

ފެނުމާއި، އަޑު އިވުމާއި، އިޙްސާސްވުން އަދި ވަސްދުވުމާއި ރަހަލުމުގެ ހިއްސަކީ އަހަރެމެން އިންސާނުންގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުން ހިއްސުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އުފެދުމުގައި ހުންނަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންގެ ހުރިހާ ހިއްސެއް، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހުރެއެވެ. އަނެއް ބައި މީހުންނަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ހިއްސު ނުވަތަ ހިއްސުތަކެއްގެ ނަޞީބު ލިބިފައި ނުވާ މީހުންނެވެ. ސައެންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ބޭސްވެރިކަން މަސްހުނިވެ، ހޯދަމުން ދާ ކުރިއެރުންތަކާއެކު، ހިއްސުތަކުގައި އުނިކަން ނުވަތަ އައިބު ހުންނަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުޖާލާ ބަދަލުތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ.

ޢުމުރުން 11 އަހަރުގެ އައިސަމް ދާމްއަކީ ވިހޭ އިރުވެސް އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސުގައި އުނިކަމެއް ހުރި ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާއަށް މާޙައުލުގެ އަޑުތައް އަހާލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ ތުއްތު ޙަޔާތުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީ ދާދި ފަހުން ފައްކާ ކުރަން ފެށި ޖީން ތެރަޕީގެ ފަރުވާގެ އެހީގައެވެ. އައިސަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރި ޑޮކްޓަރު ވަނީ، އެ ފަރުވާއަކީ، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައި ވާ މީހުންގެ ފަރުވާގެ މުސްތަޤުބަލަށް އިންތިހާއަށް މުހިންމު ފަރުވާއަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައިސަމް އުފަން ވި އިރު އެއްވެސް ވަރަކަށް އަޑެއް ނީވޭ. ހަމަ މުޅިން ބީރު. މި ފަރުވާއާ ހިސާބަށް، އެއްވެސް އަޑެއް އޭނައަށް އިވިފައެއް ނެތް. ނަޞީބަކުން، މި ޖީންއަކީ އަހަރެމެންގެ ޖީން ތެރަޕީ ފަރުވާގެ ތެރެއިން ބަދަލު ކުރެވޭ ޖީންއެއް. ހަމަ އެގޮތަށް، ތެރަޕީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސެލްތައްވެސް އެބަހުރި އަދި ހަމަ ދުޅަހެޔޮކޮށް. އެންމެ ޖީންއެއް ފިޔަވާ، އައިސަމްގެ ކަންފަތުގަ ހަމަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންވީމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ފެނުނީ، ފަރުވާގެ ގޮތުގަ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މި ޖީންއަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން.
ް: ޑރ ޖޯން އޭ. ޖަމިލަރ؛ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ކިލިނިކަލް ރިސަރޗް، ޗޮޕް

އައިސަމް ސަރޖަރީ ހެދީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އައި އިރު، އޭނާގެ އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސުގައި އުޅެނީ ކުޑަ ވަރެއްގެ އުނިކަމެއް ޗިލްރަންސް ހޮސްޕިޓަލް އޮފް ފިލަޑެލްފިއާ (ޗޮޕް)ގެ ޑރ ޖޯން ޖަމިލަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އައިސަމްއަކީ މޮރޮކޯއަށް އުފަންވި ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ސްޕެއިންގެ ބަރސެލޯނާގައެވެ. އެމެރިކާގެ ފިލަޑެލްފިއާއަށް، އޭނާގެ ޢާއިލާއާ އެކު ބަދަލުވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ އޭނާގެ މުޅި ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލަނިވި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

މައިގަނޑު ޚިޔާލަކީ އުފެދުމުގައި ޖީންއެއްގައި މައްސަލަ ހުރި ކުއްޖަކަށް، ސީދާ އެ ފަރުވާ ދިނުން. އުފަން ވާ އިރު އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސު އުނި ވާން މެދުވެރިވާ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ޖީންސް، އިންސާނެގެ ހަށިގަނޑުގަ ވާ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ. މީ އަދި އަހަރެމެންނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދައި ދެވުނު ފުރަތަމަ ޖީން. ފަރުވާ ފަރުމާ ކޮށްފަ މި އޮންނަނީ، ކަންފަތުގެ އެންމެ އެތެރެއަށް، ފަރުވާގެ ޖީން އިންޖެކްޓް ކުރާ ގޮތަށް. މީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއް. ސަރޖިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް މީ. އެކަމަކު، ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިވެސް ކަމެއް މީ. ޖީން މަސައްކަތް ކޮށްފީވިއްޔާ، އަޑު އިވެން ފަށާނެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ހޯދިފަ އޮތް ކުރިއެރުންތަކާ އެކީ، ކަންފަތުގެ ޖީން ތެރަޕީ ދެވޭ ހިސާބަށް އާދެވިފަ އަހަރެމެންނަށް މި ތިބީ.
ޑރ ޖޯން އޭ. ޖަމިލަރ؛ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ކިލިނިކަލް ރިސަރޗް، ޗޮޕް

އައިސަމް އުފަންވީ އޯޓޯފަރލިން ޖީންގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސު އުނި ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އައިސަމްއަށް ދެމުން ދަނީ މުޅިން އައު ފަރުވާއެކެވެ. ފަރުވާގެ ތެރެއިން، އައިސަމްގެ ކަންފަތުގެ އެންމެ އެތެރެއަށް، އޯޓޯފޮ ޖީން ފޮނުވައިގެންނެވެ.

މުޅި ޢުމުރުގަވެސް އެންމެ އަޑެއްވެސް އައިސަމްއަކަށް ނީވޭ. މިހާރު 11 އަހަރު. މުޢާމަލާތު ކުރަނީ އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން. މިއަދު އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ އަޑު އިވޭ އައިސަމްއަށް. ބީރޭ ބުނެވޭ ނިސްބަތް އުޅެނީ މެދު މިނެއްގަ، ނޫނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް. މީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް. މީ މި ޤައުމުގަވެސް މި ފަރުވާ ދެވުނު ފުރަތަމަ ޕޭޝަންޓް. މިހާރު ވެށީގެ ބައެއް އަޑުތައް އައިސަމްއަށް އިވޭނެ. ކަންފަތް ކައިރީގަ މިހެން އިނގިލި ހާކާލީމަ، އެ އަޑުވެސް އިވޭނެ. މިއަދު އައިސަމް ފެނުނީމަ އަހަރެން ހަދާލީ މިހެން. މީ އަޑުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މަޑު އަޑެއް. އެ އަޑުތައް އައިސަމްއަށް އިވޭ. މީހުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަޑު އިވޭ. ކާރުތައް އަންނަ އަޑު އިވޭ. ހުރިހާ އަޑެއްވެސް އައިސަމްއަށް ކަމުދޭ. ވަރަށް އުފާވެފަ އައިސަމް ހުންނަނީ. އޭނައަށް ވަރަށް އާ ކަމެއް މީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުތައް އިވެން ފެށީމަ، އައިސަމް ގަތީ ޒާތެއްގެ ބިރެއް. އަޑުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ލިބެން ފެށި މަޢުލުމާތުތަކާ ހެދި. އެކަމަކުވެސް ވަރަށް ގަޔާވެފަ އިނީ.
ޑރ ޖޯން އޭ. ޖަމިލަރ؛ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ކިލިނިކަލް ރިސަރޗް، ޗޮޕް

އައިސަމްގެ ފަރުވާ ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައި ވަނީ އެލި ލިލީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވާ އަކޫޒްއިންނެވެ. ޑރ ޖޯން ޖަމިލަރ ހުންނެވީ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލް މަރުހަލާގައި އޮތް ފަރުވާ ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ. އަދި ޖީންގެ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އަޑު އިވުމުގެ ހިއްސުގައި އުނިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން ބޮޑު، ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޑރ ޖޯން ޖަމިލަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް