ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:10
'ކަރމަ ކާޒީ'ގެ ނަމުގައި ބޭނުން ކޮށްފައި ވާ "ކާޒީ" އަކީ އިނގިރެސި ބަހުގެ ދަށު ދަރަޖައިގެ ބަހުރުވައިން ފާޚާނާއަށް ކިޔައި އުޅޭ ނަމެއް
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ އެންމެ މިނިވަން ޕްލެޓްފޯމަކީ ޢާންމު ފާޚާނާއެއްތަ؟
 
'ކަރމަ ކާޒީ' ބުނާ ގޮތުގައި، ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި މައުރަޒުން އެ ފެނިގެން ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށުގެ ވަޒަންވެރިންގެ ޙަޤީޤީ ޖަޒުބާތުތައް
 
'ކަރމަ ކާޒީ' ގެނެސްދީފައި ވަނީ ޢާންމު ފާޚާތަކުގައި އެކި މީސްމީހުން ފާޅުކޮށްފައި ވާ ޚިޔާލުތަކާއި، ކުރަހާފައި ވާ ކުރެހުންތައް

އެންމެ ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ރޭވުންތައް ރޭވިގެންދާ އެއް ތަނަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ފާޚާނާ ކަމަށް ބުނާ މީހުން އުޅެއެވެ. ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ޙައްޤަށް ވަކާލާތު ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސްމެއެވެ. މި ބުނި 2 ބައި މީހުންގެ ތެރެއަށް، ކުރެހުމުގެ ފަންނުވެރިން އިތުރުކޮށްލުމުން، ހިއްސާ ކުރަން މި އުޅެނީ ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ބައެއް ހަމަވީއެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ ގެރިއްލާ އަރޓްގެ ވާހަކައެވެ.

ގެރިއްލާ އަރޓްއަކީ މަގުތައް މަތިން މި ފެންނަ މާސިންގާ ކުރެހުންތަކާއި މެސެޖުތަކެއް ނޫނެވެ. ގެރިއްލާ އަރޓް ކަމަށް ބުނަނީ، ބައެއްގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު، އަދި އެ އިރެއްގައި އެ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހިނގާ ކަންކަމާ މެދު އެމީހެއްގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް، ޢާންމު ތަނެއްގައި، އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ކުރަހާ ކުރެހުންތަކެވެ. ނުވަތަ ދޭ މެސެޖުތަކެވެ. ގެރިއްލާ އަރޓްގެ ފަލްސަފާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުފެދިގެން އައި ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިކަން ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ގެރިއްލާ އަރޓިސްޓުން ފެނުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ މީހެއްގެ އަސްލު ވަނަވަރު އޮންނަނީ ސިއްރު ކޮށްފައެވެ.

'ކަރމަ ކާޒީ' ގެ ނަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކަކީވެސް ގެރިއްލާ އަރޓިސްޓެކެވެ. އޭނާ މިފަހަރު ހުށަހަޅައިދިން މައުރަޒު ވަރަށްވެސް ތަފާތެވެ. މިފަދަ ޢާންމު ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ބޭނުން ކުރަން އެކަށީގެން ނުވާ ނަމަކުން ނަން ދީފައި ވާ މައުރަޒުގައި 'ކަރމަ ކާޒީ' ގެނެސްދީފައި ވަނީ ޢާންމު ފާޚާތަކުގައި އެކި މީސްމީހުން ފާޅުކޮށްފައި ވާ ޚިޔާލުތަކާއި، ކުރަހާފައި ވާ ކުރެހުންތަކެވެ.

'ކަރމަ ކާޒީ'ގެ ނަމުގައި ބޭނުން ކޮށްފައި ވާ "ކާޒީ" އަކީ އިނގިރެސި ބަހުގެ ދަށު ދަރަޖައިގެ ބަހުރުވައިން ފާޚާނާއަށް ކިޔައި އުޅޭ ނަމެކެވެ.

މަށަކީ ކަރމަ ކާޒީ. މި މައުރަޒު ޚާއްޞަ ކޮށްފަ މި އޮތީ ފާޚާނާ ދޮރުފަތުގެ އެތެރެ ފަޅިއަށް. އަހަރެން ދަތުރު ކުރިން 250 އެއްހާ ޢާންމު ފާޚާނާއަށް. ކުބިކަލްތަކުގެ ދޮރުތަކުގެ ފަހަތުގަ ހުންނަ މަންޒަރުތައް ބަލަން. އެތައް ވާހަކައެއް އޮވޭ އޭގަ. ހެއްވާ މަޖާ ކަންކަމާއި، ފުރައްސާރައާއި ބަދުބަސްތައްވެސް އެވަރު. މައިގަނޑު ޚިޔާލަކީ ހަމަ އެ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް އެއް ތަނަކުން ދައްކާލުން.
ކަރމަ ކާޒީ؛ އިނގިރޭސި ގެރިއްލާ އަރޓިސްޓެއް

'ކަރމަ ކާޒީ' ބުނާ ގޮތުގައި، ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި މައުރަޒުން އެ ފެނިގެން ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށުގެ ވަޒަންވެރިންގެ ޙަޤީޤީ ޖަޒުބާތުތަކެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ސެންސަރު ކުރުމެއް ނުވަތަ ހުރަހެއްވެސް ނެތިއެވެ. މިއިން އެއްވެސް މެސެޖަކީ، ކާކު ދިން މެސެޖެއް ކަމެއް، ނުވަތަ ކުރަހާފައި ވާ ކުރެހުމަކީ ކާކުގެ މަސައްކަތެއް ކަމެއް އެނގޭނެ އެއް ގޮތެއްވެސް ނޯވެއެވެ.

ހުރިހާ އެއްޗަކީވެސް ހަމަ އަރޓް. މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދޫކޮށްލާފަ ހުންނަ މިކަހަލަ ކޮންމެ އެއްޗަކީ، މުޢާމަލާތެއް ފަށަން ދީފަ އޮންނަ ދަޢުވަތެއް. މީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މާ ކުރިންވެސް ފެށިފަ އޮތް ކަމެއް. މީ ހަމަ އެކަކު އަނެކަކު ނޭނގި، އެކަކު އަނެކަކާ މުޢާމަލާތު ކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއް. މިކަމުގެ އަސާސް ބިނާ ވަނީ، ކާކުކަން ނޭނގޭ ނޭނގުމުގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމަ، އެ ތަނަކަށް އެ ވާހަކައެއް ދޫކޮށްލަން ރައްކާތެރި ކަމަށް މީހަކަށް ފެންނަ ހިސާބުން އެ ތަނަށް އެ މެސެޖެއް ދޫކޮށްލަނީ. އެ ދޫކޮށްލާ ފާހަގައަކީ، އެމީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމީހަކަށްވެސް ނޭނގޭ އެތައް ވާހަކައެއް ބުނެދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ފާހަގައަކަށްވެސް ވެދާނެ. އަހަންނަށް މީ، ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ މުހިންމު ދިރާސާއެއް. އަހަރެންގެ އަސްލު ހާމަ ނުކޮށް މި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީވެސް އެއީ. މީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެންގެ ކަމެއް ނޫން. އަހަރެންވެސް ހިމެނޭހެން، މީ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނާ ގުޅިފަ އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ.
ކަރމަ ކާޒީ؛ އިނގިރޭސި ގެރިއްލާ އަރޓިސްޓެއް

މައުރަޒުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައި ވާ މެސެޖު ބޯޑުތަކާ ހިސާބަށް 'ކަރމަ ކާޒީ' ދިޔައީ ދެތިން ދުވަހުގެ މަސައްކަތަކުން ނޫނެނެވެ. 'ކަރމަ ކާޒީ' ވަނީ އެ ރޮނގުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ހަދާ، 250 އެއްހާ ޢާންމު ފާޚާނާއަށް ގޮސް، އެތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ނަގާ، އިތުރު ހޯދުންތައް ހޯދާފައެވެ.

މައުރަޒުގެ މައިގަނޑު ކުރެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނަނީ ކަޅު ކުލައިގެ ދޮރެއްގައި ޢާންމުން ފާޅު ކޮށްފައި ވާ ޚިޔާލުތަކާއި ކުރަހާފައި ވާ ކުރެހުންތަކެކެވެ. މައުރަޒުން ފެންނަނީ އެ ދޮރުގެ ފޮޓޯއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް 'ކަރމަ ކާޒީ'ގެ ޚާއްޞަ ސްޓެންސިލިންގް އުކުޅު ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާ ނަކަލެކެވެ.

'ބޭންކްސީ' ފަދަ ޙަޤީޤީ ވަނަވަރު ނޭނގޭ ކުރެހުންތެރިންނާއި ފަންނުވެރިންގެ ފަހަތުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ 'ކަރމަ ކާޒީ' ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާގެ އަސްލު ހާމަ ކުރުންވެސް އަދި އޮތީ މަޑުޖައްސާލަފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ، އެނާގެ މަސައްކަތަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމެވެ.

'ކަރމަ ކާޒީ'ގެ މައުރަޒު، ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރީ ފަހަރެއްގައިވެސް ޢާންމު ތަންތަނުގައި ބޭ އަދަބީ ލިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ކުރެހުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަރައްޤީ ވެފައި އޮތް ޤައުމުތަކުގައިވެސް ނުހުއްޓުވުނު ކަމަކަށް ވާ އިރު، އެފަދަ ތަންތަނުން ދޭ މެސެޖުތަކަށް ޢާންމުން ލޯ ހުޅުވާ ސަމާލުވުމަކީވެސް އޮތް ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް