ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 12:55
ޓީބީއެސް ހޯލްޑިންގއިން މިސްރުގައި ހިންގާ 55 ބްރާންޗުގައިވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ މި ފަރުމާގެ ތަށިތަކެއް
މިސްރުގެ ކޮފީ ޝޮޕް
ކޮފީއަކުން ނޫނީ ދުވަސް ނުފެށޭ މީހުންނަށް 'ވޭކް އަޕް ކޯލެއް'
 
މި ކޮފީ ޝޮޕް ތެރެއިން މުޅިންހެންވެސް ފެންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ގޮވާލާ ޝިއާރު ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ތަށިތައް
 
މި ކޮފީ ތަށިތަކުން ފެންނަނީ، އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުގެ ޗާޓު އޮތް ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
 
ކޮފީގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 20 ޕަސެންޓަކީ، މިސްރު ރެޑް ކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް، ޣައްޒާއަށް ހަދިޔާކުރާނެ ފައިސާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް ހަނި ކޮށްފައި އޮތް އެއް ގައުމަކީ މިސްރޭ ބުނުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. އަސްކަރީ ބަޣާވާތަކަށްފަހު މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަޓިކް ސަރުކާރު ވައްޓާލިފަހުން، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުން ފަދަ ހައްގުތަކަކީ އެ ގައުމުގައި އިންތިހާއަށް ހަނިކޮށްފައި އޮންނަ ހައްގުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، "އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ ވެގެން" ތިބުމަކީ މިސްރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން ދަނީ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް އެކަން ސާބިތުވެސް ކޮށްދެމުންނެވެ.

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމާއި މަގުމަތީ މުޒާހަރާތަކާއި އިހުތިޖާޖުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މިސްރުގައި މަނާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން، މިސްރު މީހުން ދަނީ، އެމީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ބިނާކުރަނިވި އީޖާދީ ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި އަދިވެސް އެންމެ ހޫނުވެފައި އޮތް، އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައާއި، ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމާ ގުޅިގެން މިސްރު ރައްޔިތުން ދަނީ އެމީހުންނަށް ވީގޮތަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެމީހުން ތިބީ މި ވަގުތު އިންތިހާ އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ފަލަސްތީނު ރަށްވެހިންނާއެކުގައި ކަން ސާބިތު ކޮށްދެމުންނެވެ. އެމީހަކަށް ވީ މިންވަރަކުން މާލީ އެހީވެސް ފޯރު ކޮށްދެމުންނެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ފަންޑު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިގެންނެއް ނޫނެވެ.

މިސްރުގެ ކޮފީ ޝޮޕަކަށް ބަލައިލުމުން އެކަނިވެސް، މި ދެންނެވި ފަދަ ރީތި މިސާލުތައް އެ ހުރީ ފެންނާށެވެ. ކޮފީ ޝޮޕުގެ ތެރެއިން މުޅިންހެންވެސް ފެންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ގޮވާލާ ޝިއާރު ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ތަށިތަކެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮފީއަކުން ނޫނީ ދުވަސް ނުފެށޭ ބަޔަކަށް ވާއިރު، ކޮފީ ތަށިތަކުގެ ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދެމުން އެ ދަނީ މުހިންމު މެސެޖެކެވެ. ފަލަސްތީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ މަތިން ހަނދާން ނެތި ނުދާނެކަން ޔަގީންތާއެވެ.

ޓީބީއެސް ހޯލްޑިންގގެ މި ކޮފީ ތަށިތަކުން ފެންނަނީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ކުރިން (1948 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން) ފަލަސްތީނުގެ ޗާޓު އޮތް ގޮތުގެ ކުރެހުމެކެވެ. ކުރެހުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެނީ ފަލަސްތީނު ދިދައިގެ ކުލަތަކުންނެވެ. އަދި އެއީ 'ވޭކް އަޕް ކޮފީ' އެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ 'ވޭކް އަޕް ކޯލް' އެއް ނުވަތަ، ހަގީގަތަށް ލޯ ހުޅުވާލަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެކަން ހަނދާންކޮށްދޭ ޝިއާރެއްވެސް ތައްޓަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައި ހުރެއެވެ.

އަހަރެމެންނަށް ކުރެވެން އޮތީ ކޮން ކަމެއްތޯ ވިސްނާލިއިރު، އަހަރެމެން ބޭނުންވީ އެހީއެއް ދިނުމަށްވުރެ ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްދޭން. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެހީއެއް ވެވިދާނެތާ. އަހަރެމެން ބޭނުންވީ، އަޑެއް އޮތް ބްރޭންޑަކަށް ވާން. މުޖުތަމައަށް މެސެޖެއް ދޭން ބޭނުންވީ. ފަލަސްތީނުގަ އެ ހިނގާ ކަންކަމާމޭދު ދުނިޔެ ހޭލަންވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ކަމާ، ކޮފީއެއް ނޫންކަން ހަނދާން ކޮށްދޭން ބޭނުންވީ. ދެން އަހަރެމެންނަށް މި އައީ ކޮފީ ތަށީގެ ޚިޔާލު. ވަކި ބްރޭންޑެއްވެސް ނުޖަހާ ފަރުމާކުރީ. ބްރޭންޑް ލޯގޯ ނެގީ ތަށިން. އަހަރެމެން، އެ ތަށި ހެދީ "ފްރީ ޕަލަސްޓީން" ތައްޓަކަށް. އަހަރެމެން ކީއްވެ ބްރޭންޑް ލޯގޯ ނެގީ؟ އޭގެ ބޭނުމަކީ، މި ކެމްޕޭނުގަ އެހެން ބްރޭންޑްތަކުންވެސް ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ދިނުން.
ވާއިލް ދުވީދާރު؛ ޓީބީއެސް ހޯލްޑިންގގެ ޖީއެމް ރީޓެއިލް ބިޒްނަސް

މިސްރާއި މިސްރުން ބޭރުގެ އެހެން ބްރޭންޑްތަކުންވެސް ދަނީ މި ޑިޒައިނުގެ ތަށިތައް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ޓީބީއެސް ހޯލްޑިންގުން މިސްރުގައި ހިންގާ 55 ބްރާންޗުގައިވެސް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ މި ފަރުމާގެ ތަށިތަކެވެ. އަދި ކޮފީގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 20 ޕަސެންޓަކީ މިސްރު ރެޑް ކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް، ޣައްޒާއަށް ހަދިޔާ މކުރާނެ ފައިސާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ގަތުލުއާންމު ފެށިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އޮކްޓޯބަރ 2023ގެ މެދުތެރޭގައި މި ފަދަ 73،000 ތަށި އުފެއްދިއެވެ. އަދި 3 މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ދެކޮޅު ޖައްސާލެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރިއެވެ. ކަން ވީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ. މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ތައްޓެއް ވިކި ހުސްވީއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޑިސެމްބަރު މަހު 85000 ތަށި ވިއްކާލިއިރު، ފެށުނު އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް ލައްކައެއްހާ ތަށި ވިކޭނެ ކަމަށްވެއެވެ.

ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ގަތުލުއާންމު ފެށުމާއެކު، ނަސީޖު ކުންފުނީގެ ބާނީ، މުހައްމަދު މަރްދީނީގެ ދިރިއުޅުން މުޅިންހެން ހުއްޓުމަކަށް އައި ފަދައެވެ.

ވަރަށް ތެދުތެދަށް އަހަރެން މި ވާހަކަ ކިޔައިދޭނީ... ގަތުލުއާންމު ފެށުމާއެކު އަހަރެމެންނަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނު، އާންމު ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަކަށް ނުދެވުނު. އަހަންނާ، އަހަރެންގެ ޓީމު މީހުން އޮފީހަށް އަންނައިރުވެސް، ފޯނުން ކަޅި ނައްޓާ ނުލެވޭ. އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބެލުމުގަ އުޅެވެނީ. ކަންތައްތައް ދަނީ ހަމަ ގޯހުން ގޯހަށް. އެހެންވެ، ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭކަން އެނގުނު. އެހެންވެ، އަހަރެމެންނަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ކަމެއް ވިއްޔާ ކޮށްދިނީ. އާންމު ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭތޯ. ތެދެއް، މި މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު. ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނު. ﷲ އަށް ހަމްދު ހުރި. ފުދޭ ވަރެއްގެ އެއްޗެއް ލިބުނު ޣައްޒާއަށް ހަދިޔާ ކުރަން. އެކަމަކު، އެއީ ޣައްޒާގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން އުފުލަމުންދާ ވޭނާއި ތަކުލީފަށް ބަލާއިރު، އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫން.
މުހައްމަދު މަރްދާނީ؛ ނަސީޖު ކުންފުނީގެ އެމްޑީ

މަރްދީނީއަކީ ފޮތީގެ އެކި އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ މިހާރުގެ  މަސައްކަތަކީ، ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ކޫފިޔާ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ކުދި ބާލީސް ނުވަތަ ކުޝަން ފަރުމާކޮށް، ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ނިރުބަވެރިންގެ ޢުދުވާންތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ ބައެއް ކުދިންގެ ނަންތައްވެސް އެ ފަރުމާގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މަރްދީނީގެ ވިޔަފާރިން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށެވެ. މަރްދީނީ އެ މަސައްކަތް ފެށީ 200 ވަރަކަށް އުފެއްދުމަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށް ވީނަމަވެސް، މިސޑރާއި މިސްރުން ބޭރަށް 1000ށްވުރެ ގިނަ އުފެއްދުން ވިއްކާލިއެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރިން އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 7،250 ޑޮލަރު އަދި ދޭސީ ވިޔަފާރިން ގާތްގަނޑަކަށް 2،232 ޑޮލަރު ނުވަތަ 69،000 މިސްރު ޕައުންޑް ވަނީ ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިސްރާއީލުގެ އާބާދީތައް ފަލަސްތީނުގައި ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެ: އައްބާސްގެ ތަރުޖަމާނު
ޔަހޫދީންނަށް ދޮވެނުލެވުނު ޣައްޒާގެ ސާބިތުކަން: ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިންވެސް ފެންނަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރެއް!
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާ މެދު އަމަލުކުރަން ނަތަންޔާހޫ ރޭވި ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުން އުތުރު އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށް ހަމާސްއިން ބުނެފި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން