ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:18
ޢިރާޤުގެ ޑްރިފްޓަރ ޢަބްދުލްޚާލިޤު އަލް-ފަލޫޖީ
ޢިރާޤުގެ ޑްރިފްޓަރ ޢަބްދުލްޚާލިޤު އަލް-ފަލޫޖީ
ރޮއިޓާސް
ޑްރިފްޓިންގ
ޑްރިފްޓިންގްއަކަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޚީބެއް ނެތް... ކާރު ޓެސްޓުކޮށްލެވެނީވެސް ރޭސް އޮންނަ ދުވަހު: ފަލޫޖީ
 
ޑްރިފްޓިންގްއަކީ މޮޓޯސްޕޯޓްސްގެ މައިދާނުގައި މިއަދު އެންމެ ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ހުނަރު
 
ދުން އަރުވާ ޓަޔަރުތަކާއި، ޑްރިފްޓަރ ބޭނުން ކުރަމުން ދާ އުކުޅުތަކާއި ހުނަރުތައް ފެނި، އެ މަންޒަރު ބަލާލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ބަސް ހުއްޓުވާލާ ކުޅިވަރެއް

ޑްރިފްޓިންގް އަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކޮށްލައިފިނަމަ އެއީ ކިހިނެއް ކުރާ ކޮން ކަމެއް ކަން ބުނެދެވޭނެ ބަޔަކު، މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައިވެސް އުޅޭނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކާރު ރޭސް ޖެހުމާއި، އާންމުކޮށް ކާރު ދުއްވާ އުޅޭ ގޮތާ ޚިލާފު ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ކާރު ދުއްވަން ޝަޢުޤު ހުންނަ މީހުންނާއި، އައު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުން ވާ މީހުންނަށް، ޑްރިފްޓިންގްއަކީ ކޮބައިކަން އޮޅިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެ ނޫން ބަޔަކަށް، އެއީ ކިހިނެއް ކުރާ ކަމެއްކަން ތިލަކޮށްދެމާ ހިނގާށެވެ.

ޑްރިފްޓިންގްއަކީ މޮޓޯސްޕޯޓްސްގެ މައިދާނުގައި މިއަދު އެންމެ ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ހުނަރެވެ. ދުން އަރުވާ ޓަޔަރުތަކާއި، ޑްރިފްޓަރ ބޭނުން ކުރަމުން ދާ އުކުޅުތަކާއި ހުނަރުތައް ފެނި، އެ މަންޒަރު ބަލާލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ބަސް ހުއްޓުވާލާ ކުޅިވަރެކެވެ. ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުންގެ ޝަޢުޤުވެރިކަން ދަމައިގަންނަ ކުޅިވަރެކެވެ. އަދުގެ ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ޑްރިފްޓިންގް ތަޢާރަފުވީ މަޝްހޫރު ފިލްމު ފްރެންޗައިޒްއެއް ކަމަށް ވާ "ދަ ފާސްޓް އެންޑް ދަ ފިއުރަސް"ގެ ފިލްމުތަކުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މޮޓޯސްޕޯޓްސްގެ ދުނިޔޭގައި ޑްރިފްޓިންގްގެ ތާރީޚު ފެށިފައި އޮތީ އެއަށްވުރެވެސް މާ ކުރިންނެވެ.

ޑްރިފްޓް ކުރާ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް ދޭނަނަމަ ބުނަން ޖެހޭނީ، ރާސްތާގައި އޮންނަ ލެނބުންތަކުގައި ބަނޑިތަކުގައި އޯވަރސްޓިއަރ އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން އަރިއަކަށް ކާރު ދުއްވުން ކަމުގައެވެ. އޯވަރސްޓިއަރ ކުރުމުގެ އުކުޅުކަމަށް މި ބުނަނީ، ކާރުގެ މިޞްރާބު އަނބުރަމުން ދާއިރު، އެ ކާރުގެ ޓަޔަރުތަކަށް ހިފަހައްޓާލެވޭ ވަރަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު ކުރުމަށެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ އިރު، ކާރު ދުވެލި އިންތިހާއަށް ބާރުވާންޖެހެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ވަޤުތެއްގައިވެސް މުޅި ކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް، ޑްރައިވަރުގެ އަތުން ލޫދިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޑްރިފްޓިންގްގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް ދޭން މި ޖެހުނީ، ޢިރާޤުގެ ހިތްވަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ޢުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޢަބްދުލްޚާލިޤު އަލް-ފަލޫޖީއަކީ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނޭރެކެވެ. ކާރުދުއްވުވުމާއި މޮޓޯސްޕޯޓްސްއަށް އިންތިހާ ހިތު ލޯބި ޖެހިފައި ވާ ޒުވާނެކެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގެ ޑްރިފްޓަރއެކެވެ. އެ ހިސާބަށް އޭނާ ދަތުރު ކުރީ، އެތައް ގޮންޖެހުމެއް ގިރާ ކޮށްފައެވެ. ދޭސީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަ ކުރުމަށްޓަކައި، އަލް-ފަލޫޖީ ވަނީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ކާރަށް ބަދަލުތަކެއްވެސް ގެނެސްފައެވެ.

މޮޓޯސްޕޯޓްސްއަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރެއް ކަމަކު، ޢިރާޤަށް މި ކުޅިވަރު ތަޢަރަފުވީ ވަރަށް ފަހުން. އަހަރަމެންނަށް ކަން ދިމާވި ގޮތުން އެއީ. މިކަން ފެށުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ. އަހަރެން އޭރު ދަން ވަރަށް ގިނައިން އައްމާނަށް. އެމީހުން ދިޔައީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި، ކާރުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ވަރަށް ކުރިއަރަމުން. އަހަރެން ބައިވެރިވަން އެމީހުންގެ ސަރކިޓްތަކާއި ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކުގަ. ޑްރިފްޓިންގްގެ ރޮނގުން އިތުރު ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ހިތް ޖެހުނީ، އަހަރެންގެ ހިތުގައި ކާރަށް ޖެހިފަ އޮންނަ ޚާއްޞާ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑު ކަމުން.
ޢަބްދުލްޚާލިޤު އަލް-ފަލޫޖީ؛ ޢިރާޤުގެ ޑްރިފްޓަރއެއް

މިއަދު އޭނާ ހުރި ހިސާބަށް އައުމަށް ކުރި ދަތުރަކީ މާ ފަސޭހަ ދަތުރެއް ނޫނެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާ އެކަން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލައެވެ. މޮޓޯސްޕޯޓްސް ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑްރިފްޓިންގްގެ ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ދަސް ކުރުމަށްޓަކައި، އުރުދުންއަށް އެތައް ދަތުރެއް ކުރަން ޖެހުނެވެ. އެ ދުވަސްވަރަކީ ޑްރިފްޓިންގްއަށް ޢިރާޤުގައި މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެއްވެސް ނޫން ކަމުގައި ވީތީއެވެ. ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް، ޢިރާޤުގައި އެކަށީގެންވާ ޢުމްރާނީ ބިނާވެއްޓެއް ނެތް ކަމާއި، މޮޓޯސްޕޯޓްސް ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި ޢިރާޤުގެ ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާއަކީ، އަލް-ފަލޫޖީގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި އޮންނަ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ.

އަހަރަމެންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ސްޕެއަރޕަރޓްސް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ. އެހާ އަގުބޮޑު. މިކޮޅުން ގަންނާކަށް ނުލިބޭ. އިމްޕޯޓް ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވެ، ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް އަހަރަމެން އިމްޕޯޓް މި ކުރަނީ. މިތާ ސަރކިޓްތަކެއްވެސް ނެތް. ފަރިތަކޮށްލާނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވެ، އެތައް މަހެއް ވަންދެން އަޕްގްރޭޑް ކުރަމުން ދާ ކާރު ޓެސްޓުކޮށްލަންވެސް އަހަންނަށް ލިބެނީ، ސީދާ ރޭސް އޮންނަ ދުވަސް. މޮޓޯސްޕޯޓްސްއަށް އެކަށީގެންވާ ޢުމްރާނީ ބިނާވެއްޓެއް ނެތް މިތާކު. ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނަމަ މި ކުޅިވަރަށް ޚާއްޞަ ރިންކުތަކާއި ޕްލޭންތަކެއްވެސް އޮތީސް. އެކަން އެހެން އޮތް ނަމަ، ޢިރާޤުގަވެސް މުބާރާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތަން ފެނުނީސް. މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތަން ފެނުނީސްތާދޯ.
ޢަބްދުލްޚާލިޤު އަލް-ފަލޫޖީ؛ ޢިރާޤުގެ ޑްރިފްޓަރއެއް

ޢިރާޤުގައި އޮންނަ ރޭޑް ބުލް ކާ ޕަރކްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި އޮތް ޑްރިފްޓް އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ ކާރުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރަށް ފައްކާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އަލް-ފަލޫޖީ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭ ތެރޭގައެވެ.

ޤަޠަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަހަރީ ރެޑް ބުލް އިވެންޓްގައިވެސް އަލް-ފަލޫޖީ ވަނީ ޢިރާޤު ތަމްސީލު ކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގައި ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލައެވެ. އަލް-ފަލޫޖީ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި، މުބާރާތުގައި ވާދަ ކޮށްލުމަކީވެސް ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބި، ހުނަރުތަކެއް ދަސްވެގެންދާ ކަމެކެވެ.

މޮޓޯސްޕޯޓްސްއަކީ މިއަދު ދިވެހި ޒުވާނުންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރަކަށް ވާ އިރު، ޑްރިފްޓިންގްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ޑްރިފްޓިންގްއަކީ ކޮންމެ ކަހަލަ ކާރެއްގައިވެސް ދައްކާލެވިދާނެ ހުނަރަކަށް ވީ ނަމަވެސް، މި ކަމަކީ، ކުޅިވަރަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައި އޮންނަ ތަނެއްގައި ނޫނީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް