ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:26
އިލީފް މުތުލޫ؛ ތުރުކީ ބިންހެލުމުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއް
ތުރުކީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުން
ގިނަ ކަސްޓަމަރުން މިއަދު ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. ވިޔަފާރި ކުރާނެ ފިހާރައެއްވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ!
 
އިލީފް ގާތުން ޤަވައިދުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ވަނީ، ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފަ

އެއީ ފެބުރުއަރީ މަހުން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. މެންދަމުން އަލިވަމުން ދިޔައިރު އެންމެންހެން ތިބީ އަރާމު ނިންޖެއްގައި ނިދާފައެވެ. ނަމަވެސް، ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އެ ފުށް މި ފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އެއް ރަށަކީ ކަހްރަމަންމަރާސްއެވެ.

ބިންހެލުމުގެ އެޕިސެންޓަރަށްވެސް ވި ކަހްރަމަންމަރާސްއަކީ، އިލީފް މުތުލޫގެ އުފަން ރަށެވެ. ބިންހެލުމުގައި، އިލީފްއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މުދަލަކާއި މިލްކިއްޔާތެއް ސުންނާފަތިވިއެވެ. މުޅިން ހުސް އަތާހެން އުފަން ރަށުން ފައިބައިގެން ދިޔުން ނޫން ގޮތެއް އެދުވަހަކު ނެތެވެ. އެ ނާމާން ކާރިޘާއަށް އަހަރެއް ފަހެވެ. ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިލީފް އަނބުރާ ކަހްރަމަންމަރާސްއަށް ބަދަލުވެ، ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހަން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. މި ފަހަރު، އޭނާގެ ވިޔަފާރި ކޮޅަށް ޖަހަމުން ދިޔައީ ކޮންޓޭނަރެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ދިރިއުޅުމާ މެދު އަހަރެމެން ނުރުހުމެއް ނުވަން. އެއީ، އަހަރެމެންނަށް އެވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތީމަ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާނީ ރަނގަޅަށް. ދިރިއުޅުންވެސް ވާނީ ރަނގަޅު. 2023ގެ ބިންހެލުމުގަ އަހަރެމެން އެއްކޮށް ހުލުވި. އެތައް ހިތާމައަކާއި ގެއްލުމެއް ތަޖުރިބާކުރިން. ގެދޮރާއި ވިޔަފާރިތައް ހަފުސްވި. އެކަމަކުވެސް، އަހަރެމެން މި ދަނީ ހަމަ ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް.
އިލީފް މުތުލޫ؛ ތުރުކީ ބިންހެލުމުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ފެހުމާއި އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އިލީފްގެ ހުނަރުތައް އެންމެ ޚާއްޞަ ވަނީ މާޖެހުމާއި، އަލަށް ކައިވެނި ކުރާ އަންހެނުންނަށް މެހްރު ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ދިނުމުގެ ރޮނގުންނެވެ. ކަހްރަމަންމަރާސްގައި އިލީފް ހިންގި ފަހާ ފިހާރަ، ބިންހެލުމުގައި ހަފުސްވިއެއް ކަމަކު، 2 ފަހާ ފޮއްޓެއް ސަލާމަތް ކުރެވުނެވެ. ބިންހެލުމުގައި ބިމަހަމަކޮށްލި ރަށުގައި އިނދެގެން ޢާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ އުންމީދުގައި، އެ 2 ފަހާ ފޮއްޓާއެކު، އިލީފް ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. 2 ދަރިންގެ މަންމަ، އިލީފްގެ ހިތުގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ.

އަހަރެމެން އެންމެ ލޯބިވާ މީހުންނާ، އަހަރެމެން ދަންނަހާ އެއްޗަކާ، އަހަރެމެންގެ ވަންހަ އޮތީ މިތާ، ކަހްރަމަންމަރާސްގަ. އެހެން ސިޓީއެއްގަ ދިރިއުޅޭކަށް އާދައެއް ނުވި. ވަޒަންވެރިއެއް ނުވެވުން. އެހެންވެ، ކަހްރަމަންމަރާސްއަށް އައީ. ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް ތަނުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެއްޗަކާ މެދު ބަހުސްވެސް ކުރިން. ފިހާރަވެސް ނެތްވިއްޔާ. 2 ފަހާ ފޮއްޓެއް ސަލާމަތް ކުރެވުނު. އެހެންވެ، އަލުން ފިހާރަ ހުޅުވައިގެން މިއުޅެނީ. އެހެން ގޮތެއްވެސް ނެތީމަ.
އިލީފް މުތުލޫ؛ ތުރުކީ ބިންހެލުމުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

އިލީފް ގާތުން ޤަވައިދުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ވަނީ، ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ. ދިރިތިބި މީހުންނަށްވެސް މަޖުބޫރުވީ ކަހްރަމަންމަރާސް ދޫކޮށް އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަދަލުވާށެވެ.

އަހަރެންގެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން މިހާރު ނެތް. އެމީހުންގެ ނަންތައް ހުންނާނެ އަހަރެންގެ ނޯޓުފޮތުގަ ޖަހާފަ. އެމީހުންނާ ގުޅަންވެސް މަސައްކަތް ކުރިން. އެކަމަކު ކާމިޔާބެއް ނުވި. ދިރިހުރިތޯ ބަލާ ހަދަން މި ގުޅާލަނީ، އެކަމަކު ގިނަ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތެއް ނުވޭ. ގިނަ މީހުން ވަނީ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފަ. އެކަކާ ގުޅޭ ގޮތްވި، ޚަބަރު ލިބުނު ގޮތުގަ، އޭނަގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކަނި ސަލާމަތްވީ. އެމީހުން، އަހަންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާކޮޅެއްވެސް އުޅޭނެ. އެކަމަކު، ލިބުނު ޚަބަރުން، އެ ވާހަކަ އަހާލަކަށްވެސް ނުކުރުން. އެހެންވެ، އަހަންނަށް އެކި މީސްމީހުން ދޭން ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ވާނީ މަޢާފުކޮށްދީފަ.
އިލީފް މުތުލޫ؛ ތުރުކީ ބިންހެލުމުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް ތަކުލީފުތަކުގެ ސަބަބުން، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ތަކުލީފުތަކެއް ހުރެއެވެ. ވިޔަފާރިތައް ކޮޅަށް ޖަހަން ޖެހެނީ، ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް ސިޓީތަކުގައެވެ. ޢިމާރާތްތައްވެސް ބިމާ ހަމަވެފައި ވާ އިރު، ވިޔަފާރި ހިންގޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދާ، ބަލާ، ތަޖުރިބާ ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް ނެތެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ހަތޭގައި އުޅޭ ފިކްރީތު ގެޒީޖެއަކީ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. ފިކުރީތުވެސް އޭނާގެ ވިޔަފާރި ކޮޅަށް ޖަހަން މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ހަމަ ކޮންޓޭނަރެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަމިއްލަ ސައިކަލު ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު ފައިސާކޮޅާ، ރައްކާ ކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާގެ ސްޓޫޑިއޯ ތަރައްޤީ ކުރިއެވެ. އުފަން ރަށުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމުގެ ކަންކަމުގެ ޚިދުމަތްވެސް އޭނާ ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ އެ ކޮންޓޭނަރުގައެވެ.

ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭ. އެއީ، އެންމެންވެސް މި ތިބެނީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފަ. ގިނަ މީހުންގެ އައިޑީ ކާޑުތައްވެސް ނެތް. ލިޔެކިޔުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާލަން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއްވެސް ނެތް ބޭނުންކޮށްލެވޭކަށް. އެހެންވެ، މެޝިނެއް ހޯދާފަ، މިތަނަށް ގެނައީ. މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭތޯ. ފިހާރަ ކުރިމަތީގަ 30 އަކަށް މީހުން ތިބޭނެ ހަމަ ކިޔުގަ. ޚިދުމަތް ހޯދަން. މިގޮތަށްވެސް މީހުންނަށް އެހީވެވޭތީ އުފާވޭ. މި ވަޒީފާ އޮތުމާއި، މީހުންނަށް އެހީވެވޭތީ، ނަފުސާނީ ގޮތުންވެސް އަހަންނަށް ފައިދާތަކެއް ކުރޭ.
ފިކްރީތު ގެޒީޖެ؛ ތުރުކީ ބިންހެލުމުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ފިކްރީތު ފަދައިން ކޮންޓޭނަރުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އޭނާގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންވެސް މިއަދު އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ ދާޢިމީ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް، އެތަންތަނަށް ބަދަލު ވެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ.

އަހަރެންގެ ކަސްޓަމަރެއް އުޅޭނެ، އިބްރޫ ތަކްޔީލްދިޒް ކިޔާނީ އޭނައަށް. އޭނައަށް ހަމަ އޭރު ދަރިއަކު ލިބުނީ. އެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މަރުވީ ބިންހެލުމުގަ. ބިންހެލުމުގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން އިބްރޫ ގެނެސްދިން އަހަރެން އަތަށް ވީޑިއޯއެއް އެޑިޓްކުރަން. އެއީ އޭނަގެ ކައިވެނި ޙަފުލާގެ ވީޑިއޯ. އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް މީ. އަހަރެމެންގެ ޒަމާންވީ ކަސްޓަމަރުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ. ނުވިތާކަށް، ލޮކޭޝަންތަކަށް ގޮސްގެން ފޮޓޯ ނެގުންވެސް މުޅިން ހެން ހުއްޓިފައޭ އޮތީވެސް ބުނެވިދާނެ. މި އަހަރުވެސް އެކަހަލަ އެންމެ 2 ޝޫޓު މި ދިޔައީ. ކުރިން، ހޫނު މޫސުމަށް 50 އަކަށް ޝޫޓުވެސް އޮވެދާނެ.
ފިކްރީތު ގެޒީޖެ؛ ތުރުކީ ބިންހެލުމުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ތުރުކީވިލާތުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބިންހެލުން އައި ސަރަޙައްދުން 680000 އެއްހާ ގެ ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ގެދޮރު ހޯދުމަށް އެދި 390000 ޢާއިލާއަކުން ވަނީ ދަފުތަރު ކޮށްފައެވެ. ފެބުރުއަރީ 6، 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމުގައި ތުރުކީވިލާތުގެ 11 ޕްރޮވިންސަކުން ބައި ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި، އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް