ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:45
206 ޤައުމަކުން ފަރަންސޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ އެތުލީޓުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ 300 ވަރުގަދަ ޓީމުގެ ޖަޑިބަކީވެސް ގީޔުއާ
އެތުލީޓުންގެ ކައްކާ
އެތުލީޓުންގެ ފެންވަރާއި ބުންވަރުގެ ސިއްރު: ބޮޑު ކައްކާގެ ޖަޑިބުކަމުގެ ދަށުގައި؟
 
ޝާރްލި ގީޔުއާގެ މުގު ރިހަ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދަތުރު ކުރާ 15000 އެއްހާ އެތުލީޓުންނަށް ތައްޔާރު ކުރާ 550 ޑިޝްގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެއް ބާވަތް
 
ގީޔުއާގެ ޚާއްޞަ މުގުރިހައަކީ ޢާންމުކޮށް ހުންނަ ރަތް މުގުގެ ބަދަލުގައި، ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ފެހި މުގު ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ރިހަ އެއް

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރިކޮށް، ހެލިފެލިވެ އުޅޭ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަކީ ޢާންމު މީހަކާ ޚިލާފަށް، ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް އާދަތައް ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށްގެން އެގޮތުގައި ދެމި ތިބޭ ބައެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން ވަކިން ބޮޑެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ފޯރިގަދަ ވަމުން ދާ ވަރަކަށް، މުބާރާތް އޮންނަ ޤައުމެއްގެ ބަދިގެ ތަކުން އެކަމުގެ އަސަރު ފެންނަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކައްކާ، ޝާރްލި ގީޔުއާގެ މުގު ރިހަ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދަތުރު ކުރާ 15000 އެއްހާ އެތުލީޓުންނަށް ތައްޔާރު ކުރާ 550 ޑިޝްގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެއް ބާވަތެވެ. އެކި ޘަޤާފަތުގެ އެކި ރަހަތަކަށް އާދަވެފައިވާ އެތައް ހާސް އެތުލީޓުންނެއްގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަ ޖެއްސުމަށް، ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް ކުރިއަށް ދާ ދުވަސްވަރު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް، 40 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތި ކޮށާއި، މަށާއި، ތައްޔާރު ކުރާނެއެވެ.

ގީޔުއާއަކީ 'ސުދެކްސޯ ލައިވް!'ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފްއެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ކައްކާއެވެ. 'ސުދެކްސޯ ލައިވް!' ފަރަންސޭސި ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އުތުރުން، އެތުލީޓުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައި އޮތް އަވަށުގައި، ހަފުތާގެ 7 ދުވަހު، ދުވާލުގެ 24 ގަޑިއިރުގެ ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ތައްޔާރުކޮށް، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެ އޮތް ކުންފުންޏެވެ. 206 ޤައުމަކުން ފަރަންސޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ އެތުލީޓުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ 300 ވަރުގަދަ ޓީމުގެ ޖަޑިބަކީވެސް ގީޔުއާއެވެ.

މީ އާދައިގެ މެނޫއެއް ނޫން. ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް އަހަރެމެން މި ކުރަނީ. މުބާރާތުގެ މޫސުމަށް މި ތައްޔާރު ކުރަނީ 550 ރެސިޕީއެއް. މި 550 ރެސިޕީ ތައްޔާރު ކުރަނީ، އެކިއެކި އެތުލީޓުންގެ ހަށިގަނޑާ ނުގުޅޭ ބާވަތްތަކަށް ބަލައިގެން، ނަސްލީ، ޘަޤާފީ އަދި ދީނީ ގޮތުން ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތައް ހުންނަ ގޮތްގޮތަށްވެސް ބަލައިގެން. މީ ކޭންތައް ތައްޔާރު ކުރާ އިރު އަހަރެމެން ބަލާ ކަންކަން. ގްލޫޓަން ނުހުންނަ ބާވަތްތަކާއި، ކިރުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކުނުލެވޭ ބާވަތްތަކާއި، ޙަލާލް ބާވަތްތަކަށްވެސް އެބަ ބަލަން. މީ އޮލިމްޕިކްސް ވިލެޖުން ލިބެން ހުންނާނެ ބާވަތްތައް. ހުރިހާ އެތުލީޓުންގެ ބޭނުންތައް ފުދޭ ގޮތަށް ހުންނާނީ.
ޝާރްލި ގީޔުއާ؛ 'ސުދެކްސޯ ލައިވް!'ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް

'ސުދެކްސޯ ލައިވް!'އިން ވަނީ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް އަދި ފްރެންޗް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ފުޓްބޯލް ފަދަ މުބާރާތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާދީފައެވެ.

ގީޔުއާގެ ޚާއްޞަ މުގުރިހައަކީ ޢާންމުކޮށް ހުންނަ ރަތް މުގުގެ ބަދަލުގައި، ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ފެހި މުގު ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ރިހަ އެކެވެ. ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔަ އިރުވެސް ގީޔުއާ ދިޔައީ އޭނާގެ މުގުރިހަ ކެއްކުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

އަހަރެމެން މި އުޅެނީ ފެހިމުގުގަ ރިހަ ކައްކަން. މީ ދޭސީ ފެހި މުގު. މި ސަރވް ކުރާނީ ޕްރޮޓީންސްއިން މުއްސަނދިކޮށްފަ ހުރި ޔޯގަޓާވެސް އެކީ. ލުނބުޔާއި، ކޮތަނބިރި އަޅާނެ. ޒުވާރި ތެޔޮ ފޮދެއްވެސް އަޅާނެ، ރަހަގަނޑު ހެޔޮވަރުކޮށްލަން.
ޝާރްލި ގީޔުއާ؛ 'ސުދެކްސޯ ލައިވް!'ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް

ފިޔާ ކޮށާ، ލޮނުމެދާއި، އިނގުރާއި ހަވާދުގެ ބައެއް އެހެންވެސް ބާވަތްތައް ހަނާ ކުރަމުން ގީޔުއާ ބުނީ، މި ފަހަރު އޭނާގެ ކޭމަށް އިންސާފު ކުރާނީ މުޅި ދުނިޔެ ކަމަށެވެ.

ޕެރިސް 2024 ގޭމްސްއަށް، އަހަރެމެންގެ ސުފުރާ މައްޗަށް މަރުޙަބާ މި ކިޔަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް. އެހެންވީމަ، މި ކަހަލަ ކަމެއްގަ މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަޚްރެއް. ތެދެއް، މީ ވަރަށް ބުރަވެސް ކަމެއް. 15000 އެތުލީޓުން އުޅޭނެ. ދުވާލަކު 40000 ކޭން ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހޭނެ. އެތުލީޓުންގެ ޕަރފޯމަންސްއަކީ އަހަރެމެންގެ މަސައްކަތާ ގުޅިފަ އޮތް ކަމެއް.
ޝާރްލި ގީޔުއާ؛ 'ސުދެކްސޯ ލައިވް!'ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް

ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް ކުރިއަށް ދާ އިރު އެތުލީޓުންނަށް ތައްޔާރު ކުރާ ކާބޯތަކެތީގައި ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ 25 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރާނީ، ސީދާ ފަރަންސޭސި، ދޭސީ އުފެއްދުންތައް ކަން ގީޔުއާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޚާއްޞަ ބޭކަރީއެއް ހުޅުވުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ބޭކަރީއަކީ އެތުލީޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ބޭކަރީއަކަށް ވާ އިރު، އެތުލީޓުން އަމިއްލައަށް ޕާން ފިހެ ހަދާލުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށްވެއެވެ.

ގީޔުއާގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން، ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއަށް ޚާއްޞަ ކެއްކުންގަނޑު ސަރވް ކުރަން ފަށާނީ ޖުލައި 10، 2024 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭރު މުބާރާތް ފަށަން، ބާކީ 16 ވަރަކަށް ދުވަސް އޮންނާނެއެވެ. މަޝްރޫޢު ނިންމާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްވެސް ނިމޭތާ 4 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެތުލީޓުންގެ އަވަށުގައި ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1000 އެއްހާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށް ގީޔުއާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ތަފާތު 40 ބާވަތެއްގެ 40000 އަކަށް ކޭން ސަރވް ކުރާނެ ދުވަހެކެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް އެތުލީޓުންގެ ޚިދުމަތުގައި، ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުންވެސް އެތުލީޓުންގެ އަވަށުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް