ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:24
ތަތިއާނާ ގަރްބޫނަވާ؛ ސްޓޯރ މެނޭޖަރ
ބުޅަލަކަށް ވަޒީފާ ދިނުން
ބުޅަލަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ޑިމާންޑްކޮށް، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކޮށްފި!
 
'ސަރްގެއީ'ގެ ނަމުން ޢާންމުންގެ މެދުގައި ކިޔައި އުޅޭ މި ބުޅާ، އެ ފިހާރާގައި ދިރިއުޅޭތާ މިހާރު 3 އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ
 
ސަރްގެއީއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލުނީ، ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހަކު، ޞިއްޙަތާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން، ފިހާރައަށް ސަރްގެއީ ވަނުން މަނާ ކުރަން ޖެހުނު ހިސާބުން
 
ބުޅަލަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ގޮވާލާ، އޮންލައިންކޮށް ހުޅުވާލި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 6000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާ

އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާދިޘާތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ހަމަ ކޮންމެ ބިތެއްގައިވެސް ހިނގާ ކަންކަމެވެ. މުއްސަނދި ޤައުމެއް ފަޤީރު ޤައުމެއް، ނުވަތަ އަސްކަރީ ބާރުގެ ގޮތުން އަރާ ޤައުމެއް ޟަޢީފު ޤައުމެއްގެ ތަފާތެއް ނޯވެއެވެ. މި ފަހަރު މިކަމެއް ހިނގައިގެން މި އުޅެނީ މި ދެންނެވި ފަދަ، އަތް މަތި ތަނަވަސް، ބައިބޯ، އަސްކަރީ ބާރުވެރިކަން އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ލިބިފައި އޮތް ރަޝިއާގައެވެ.

ސަމާލުކަން ގޮސް ހުއްޓެނީ ރަޝިއާގެ ކެލިނިންގްރާޑް ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ޒިލިނޮގްރާދްސްކް އަވަށުގައި ޢާންމު މުދާ ވިއްކާ ފިހާރައަކަށެވެ. އެކަމެއް މި ވީ، އެ ފިހާރައިގެ 'ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި' ބުޅަލަށް އަލުން އަނބުރާ އެ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ޑިމާންޑްކޮށް، އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި އެތައް ބަޔަކު ސޮއި ކުރި ހިސާބުންނެވެ. ބުޅަލަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ގޮވާލާ، އޮންލައިންކޮށް ހުޅުވާލި ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 6000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ.

'ސަރްގެއީ'ގެ ނަމުން ޢާންމުންގެ މެދުގައި ކިޔައި އުޅޭ މި ބުޅާ، އެ ފިހާރާގައި ދިރިއުޅޭތާ މިހާރު 3 އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. އިންސާނީ ޢުމުރުގެ މިންގަނޑުން ވަޒަން ކުރާ ނަމަ، ބުޅާ ޢުމުރުން ސަރްގެއީ ވަނީ ފިހާރާގައި 28 އަހަރު ހޭދަ ކޮށްފައެވެ.

ފިހާރައިގެ މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަތިއާނާ ގަރްބޫނަވާ ބުނި ގޮތުގައި ސަރްގެއީއަކީ އެ ފިހާރައަށް އައުމާ ހިސާބަށް، ދޮށީ ޢުމުރުގެ އަންހެނަކު ގެންގުޅުނު ބުޅަކެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހާ މަރުވުމުން ސަރްގެއީއަށް ހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭ ގޮތް ނުވީއެވެ.

ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ސަރްގެއީ މިކޮޅަށް އައީ 3 އަހަރު ކުރިން. އެއީ އޯގަސްޓް މަހެއް. މިތަނަށް އަންނަން ފެށީމަ އަހަރެމެން ސަރްގެއީއަށް ކާންދޭން ފެށީ. މިތަނަށް އައިސް، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު މަޑުވެސް ކޮށްލާފަ ދާނީ އޭރު. ދެން މި އައީ ފިނި މޫސުން. ފިހާރައިގަ މަޑުކުރާ ވަގުތު އިތުރު ވާން ފެށި. އެއާ ވިދިގެން މިއައީ ގަދަ ފިނީގެ ދުވަސްވަރު... އަހަރެމެންނަކަށް ހަމަ ނުކުރެނު ސަރްގެއީ ނެރެ އެއްލާލާކަށް. ޚުދު ސަރްގެއީވެސް ހުރީ ދާ ކަހަލަ ފިކުރެއްގަ ނޫން. ހަމަ މިތާ މަޑު ކުރަން ހިފާލާފަ ހުރީ. އެއީ މިތަނުގަ ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެހުނު ގޮތަކީ. ސަރްގެއީއަށް މިތަނުން ވަޒީފާއެއްވެސް ހަމަޖައްސައިދިނިން. މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެއްވެސް ދެއްކިން. އެއީ އަހަރެމެންގެ މުވައްޒަފަކަށް ހެދީ.
ތަތިއާނާ ގަރްބޫނަވާ؛ ސްޓޯރ މެނޭޖަރ

ސަރްގެއީ އަކީ އެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ އެތައް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި ސެލެބްރިޓީއެކެވެ. ފުންނާބު އުސް ތަރިއެކެވެ. ނަމަވެސް، ފިހާރައިން ސަރްގެއީއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެއްލުނީ، ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހަކު، ޞިއްޙަތާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން، ފިހާރައަށް ސަރްގެއީ ވަނުން މަނާ ކުރަން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ.

ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޤަވައިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ވެވޭކަން އަހަރެމެންނަށްވެސް ވިސްނުނު. އެކަމަކުވެސް ހަމަ އެ ރިސްކު ނަގައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީ. އަހަރެމެން އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރެއް ގޮތަށް ސަރްގެއީ ބަލަހައްޓަމުން އައީވެސް. ވެކްސިން ދީ، ފަނީބޭސް ދީވެސް ހެދިން. އެކަމަކު، ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީމަ، ދެން އިތުރަށް ޤަވައިދާ ޚިލާފެއް ނުވެވުނު އަހަރެމެންނަކަށް.
ތަތިއާނާ ގަރްބޫނަވާ؛ ސްޓޯރ މެނޭޖަރ

ޒިލިނޮގްރާދްސްކް އަވަށުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، ސަރްގެއީއަށް ސެލެބްރިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުމަށް 2 އަހަރުވެސް ނުނެގިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަރްގެއީގެ ވީޑިއޯތައް ވައިރަލް ވަމުންދާލެއް ހަލުވި ކަމުންނެވެ. އެތައް އިޝްތިހާރަކުން ސަރްގެއީ ފެންނަ އިރު، ކަލަންޑަރަށްވެސް މޮޑެލް ކޮށްދީފައި ވާ ސަރްގެއީ ވަނީ، "އަހަރުގެ މުވައްޒަފު"ގެ އެވޯޑްވެސް ހާސިލު ކޮށްފައެވެ. ސަރްގެއީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ޚާއްޞަ މެނޭޖަރެއްވެސް ހުރެއެވެ.

ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ކުރި ޝަކުވާ އަކާ ހެދި ސަރްގެއީގެ އެ ހިތްގައިމު ދިރިއުޅުން ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުލިބުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ރަޝިއާގައި ކޮންޒިއުމަރ ސޭފްޓީ ވޮޗްޑޯގް ނުވަތަ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފާރަވެރިވާ ސަރަޙައްދީ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ ރޮސްޕަތުރެބްނަދްޒޯރްއަށެވެ. އެހާ ހިސާބުން އޮފިޝަލުން ވަނީ އެ ފިހާރައިން ބޭރު ކުރަން ޢަމުރު ކޮށްފައެވެ. ނޫން ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދިނެވެ.

ފިހާރަތެރޭގައި ސަރްގެއީ ނެތް ކަމުގެ ފަޅުކަން، ޒިލިނޮގްރާދްސްކް އަވަށުގެ ޢާންމުންނާއި އެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންވެސް ކުރެއެވެ. އެ ވަރުން ދޫކޮށްލާކަށް އެމީހުން ބޭނުމެއްވެސް ނުވިއެވެ.

ޕެޓިޝަންގަ ސޮއި މި ކުރީ، އެއީ ވަރަށް ލޯބި ބުޅަލަކަށް ވީމަ. ޒިލިނޮގްރާދްސްކް އަވަށުގެ ރަމްޒަކަށްވެސް ސަރްގެއީވެއްޖެ. މިހާރުވެސް މި ފިހާރައިގެ ރަމްޒު ކަންނޭނގެ އެއީ. އެހެންވެ، މި ސޮއި ކުރީ.
އެލީނާ؛ ކަސްޓަމަރެއް
ތެދަށް ބުނަންޏާ، އަހަރެން ހަމަ އަސްލުވެސް ވަރަށް އެނގެން ބޭނުން ބުޅަލަކަށް މިހެން ހަދާ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މީހަކު. ނިކަން ބުނެބަލަ، ކޮން ކަހަލަ ނެގިމަޑު މީހަކުތަ އަޅެ މިވަރުގެ ކަމެއް ކުރާނީ.
ސަރްގެއީ؛ ކަސްޓަމަރެއް
އެންމެންވެސް މަޑުކޮށްގެން މި ތިބެނީ ސަރްގެއީ އަނބުރާ ގެނެވޭނެ ވަގުތަކަށް. އެންމެންވެސް އަހަނީ ކޮން އިރަކުހޯ ސަރްގެއީ ދެން އަންނާނީ.
ވިކްޓޯރިއާ؛ ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފެއް

ނަތީޖާއަކަށް ވީ ސަރްގެއީ އަނބުރާ ފިހާރައަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށް، ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމެވެ.

އެކަން ވީ ގޮތަކީ، މީހުން މި އަންނަން ފެށީ ހަމަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގަ، އައިސް މި ކުރަން ފެށި ކަމަކީ، ސަރްގެއީ އަނބުރާ މިކޮޅަށް ގެންނަން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ހަދައިގެން އޭގަ ސޮއި ކުރަން ފެށީ. ދެން އަހަރެމެންވެސް އެމީހުންނަށް ކަނޑުކޮޅުކޮޅު ފޯރުކޮށްދެން. ރަޝިއާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން މީހުން އަހަންނަށް ގުޅަން ފެށީ. ކިތައް ކޯލު ކަމެއްވެސް މިހާރު ބުނަން ނޭނގޭހާ ގިނަ ކޯލުގެ ވާހަކަ މި ބުނީ. އެމީހުން އެދުނީ އޮންލައިންކޮށް ޕެޓިޝަންގަ ސޮއި ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން. އަހަރެމެން އެކަމެއްވެސް ނުކުރަން... މިހާރު މި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މި ހިނގަނީ، ހަމަ ހެޔޮ އެދޭ މީހުންގެ މަސައްކަތުން. އެމީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރު އަދާ ކުރަން އެބަ ޖެހޭ.
ތަތިއާނާ ގަރްބޫނަވާ؛ ސްޓޯރ މެނޭޖަރ

ޒިލިނޮގްރާދްސްކް އަވަށުގެ މަގުތަކުގައި ވަގު ބުޅަލުގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރާ 70 ވަރަކަށް ބުޅާ އުޅޭ ކަމަށް ވެއެވެ. ބުޅާތަކަށް ޚާއްޞަ ވެންޑިންގް މެޝިންތައް އަވަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އިރު، ބުޅާތަކަށް ކާންދިނުމާއި، ބުޅާތަކަށް ލޯބި ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު، ޢާންމުންނާއި އެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އޮންނަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް