ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 12:53
ރިހަ ތައްޓެއްގެ އަސްލު ނޭނގިގެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދާފައި ވާ އިރު، އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވެސް މިއަދު އެންމެ ފޯރީގައި ދައްކަމުން ދަނީ ބަޓަރ ޗިކަންގެ ވާހަކަ
ބަޓަރ ޗިކަންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށައެޅުން
ބަޓަރ ޗިކަން ތައްޔާރުކުރި މީހަކު ނޭނގިގެން ހައި ކޯޓަށް!
 
އެ މައްސަލަ ކޯޓާ ހިސާބަށް ގެންދިޔައީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑެއް ކަމަށް ވާ މޯޓީ މަހަލްއިން
 
ބަޓަރ ޗިކަންގެ އަސްލީ މިލްކުވެރިއެއްގެ މައްސަލާގައި މޯޓީ މަހަލް އިން ދައުވާ ކުރަނީ، ވާދަވެރި ދަރްޔާގަންޖް ރެސްޓޯރަންޓް ޗެއިންއާ
 
ގުޖްރާލް ޢާއިލާއިން ދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 240000 ޑޮލަރު ހޯދުމަށްވެސް ދަރްޔާގަންޖްއާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރަމުން

ދިވެހިންގެ ކާ ސުފުރާތަކާއި ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވިކުރާ ބަލާލުމުން، އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް ބާވަތަކީ ބަޓަރ ޗިކަންއޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިއަދު އެކަން އޮތީ އެހެންނެވެ. ބަޓަރ ޗިކަންއަކީ ދިވެހިންގެ އެންމެ ގާތް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އިންޑިއާގެ ކޭންތަކުގެ ތެރެއިން މުޅި ދުނިޔެއަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިން ޖާގަ ހޯދާ، އަނގަޔަށް އެހާމެ މީރު ރިހައެކެވެ. ބަޓަރ ޗިކަންގެ މަގުބޫލުކަމަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ފަނޑުކަމެއް އައިސްފައި ނުވާ އިރު، އިންޑިއާގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ 2 ކުންފުންޏަކުން މިހާރު ދަނީ ބަޓަރ ޗިކަންގެ މައްސަލާގައި ކޯޓުގައި ތަޅާފޮޅަމުންނެވެ. މައްސަލައިގެ ފެށުމަކީ، ބަޓަރ ޗިކަންގެ އަސްލަކީ ކޮބައި ކަމާ މެދު އުފެދުނު ދެބަސްވުމެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ސައި މޭޒުތަކުގައި މިއަދު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވެމުންދާ އެއް ވާހަކައަކީވެސް ބަޓަރ ޗިކަން ކޯޓު ކޭހުގެ ވާހަކައެވެ. އެ މައްސަލަ ކޯޓާ ހިސާބަށް ގެންދިޔައީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑެއް ކަމަށް ވާ މޯޓީ މަހަލްއިންނެވެ. މޯޓީ މަހަލްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ލިސްޓުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރިޗަރޑް ނިކްސަން އަދި އިންޑިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރު، ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަ ކުރަނީ ފަޚްރާ އެކުގައެވެ.

މޯޓީ މަހަލް އިން ވަކާލާތު ކުރާ ގޮތުގައި ބަޓަރ ޗިކަންއަކީ އެ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބާނީ، ކުންދާން ލާލް ގުޖްރާލް، 1930ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދި ރެސިޕީއަކަށް އޭނާ ތައްޔާރު ކުރި ރިހައެކެވެ. އެއީ ދިއްލީއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ރެސްޓޯރަންޓް، ޕެޝާވަރުގައި ހުޅުވި ދުވަސްވަރެވެ. ބަޓަރ ޗިކަންގެ އަސްލީ މިލްކުވެރިއެއްގެ މައްސަލާގައި މޯޓީ މަހަލް އިން ދައުވާ ކުރަނީ، ވާދަވެރި ދަރްޔާގަންޖް ރެސްޓޯރަންޓް ޗެއިންއާއެވެ. ދަރްޔާގަންޖްއާ ދެކޮޅަށް މޯޓީ މަހަލްއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ، 2752 ކަރުދާހަށް ދެމިގެން ދެއެވެ.

އެހެން މީހަކު އަހަރެމެންގެ ތަރިކައެއް ފޭރިގަތުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އަހަރެމެންގެ ބްރޭންޑާއި ޓެގްލައިންތަކުން ވައްކަން ކުރިޔަކަ ނުދޭނަން. އަހަރެމެންގެ އުފެއްދުންތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ، ޢާންމުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ، އިންސާފެއް ނެތް ވާދަވެރިކަމެއް އުފެއްދުމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އެހެންވެ، ޢާންމުންގެ މަޢުލުމާތައްޓަކާ އަހަރެމެން މިކަން މި ކުރަނީ. ޢާންމުންނަށް އަސްލު އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވާ ކަށް އަހަރެމެން ނޭދެން.
މޮނީޝް ގުޖްރާލް؛ މޯޓީ މަހަލް ޑިލަކްސްގެ އެމްޑީ

ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް، ބަޓަރ ޗިކަންއަކީ އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ދަރްޔާގަންޖްއިން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށާ، އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރު މަހާނީ ޑިޝްއަކީވެސް އެ ރެސްޓޯރަންޓްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ބުނަނީ އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް މޯޓީ މަހަލްގެ ދަޢުވާގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވެއެވެ. މަހާނީއަކީވެސް ބަޓަރާއި ކްރީމް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ މުގު ރިހައިގެ ބާވަތެކެވެ.

ދަރްޔާގަންޖްއިން މޯޓީ މަހަލް ވެބްސައިޓްގެ ލޭއައުޓް ނަކަލު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށާ، ރެސްޓޯރަންޓްތައްވެސް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަނީ މޯޓީ މަހަލްގެ އަސްލާ އެއް ގޮތަށް، އެ އަސަރުތަކާއި އިޙްސާސްތައް ގެނުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ގުޖްރާލް ޢާއިލާއިން ދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 240000 ޑޮލަރު ހޯދުމަށްވެސް ދަރްޔާގަންޖްއާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރަމުންނެވެ.

މޯޓީ މަހަލްގެ ދަޢުވާތައް އަޑު އަހަން ދަރްޔާގަންޖްއިން ހިމޭނުން އޮތީއެއް ނޫނެވެ. ދަރްޔާގަންޖްގެ ވެބްސައިޓްއަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ލޯންޗްކުރި ވެބްސައިޓަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އެ ޢާއިލާއިން ވަކާލާތު ކުރާ ގޮތުގައި، ގުޖްރާލްއާއެކު 1947 ވަނަ އަހަރު ދިއްލީގައި ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ ދަރްޔާގަންޖް ޢާއިލާގެ މެންބަރެއް ކަމަށް ވާ ކުންދާން ލާން ޖައްގީއެވެ. އަދި ބަޓަރ ޗިކަން އަކީ އެ ރެސްޓޯރަންޓްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައްޔާރު ކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ދަރްޔާގަންޖް ޢާއިލާއިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ބަޓަރ ޗިކަންގެ ޙަޤީޤީ ބާނީންނަކީ އެއީ ކަމުގައި ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޢާއިލާއަށްވެސް ލިބޭ ކަމަށް ދަރްޔާގަންޖްއިން ބުނެއެވެ.

ބަޓަރ ޗިކަންއާއި ދާލް މަހާނީއަކީ މޯޓީ މަހަލް ކިޔާ ރެސްޓޯރަންޓެއްގަ އުފެއްދި ޑިޝްތަކެއް. މި ބުނާ މޯޓީ މަހަލްއަކީ ކުންދާން ލާލް ޖައްގީއާ 3 މީހަކު ބައިވެރިވެގެން ހުޅުވި ތަނެއް. އެއީވެސް އެތަނުގެ ކޯފައުންޑަރުންގެ ތެރޭގަ ހިމެނޭ އެކަކު. އެހެންވީމަ އަހަރެމެން މި ނަން ބޭނުން ކުރަނީ.
އަމީތު ބައްގާ؛ ދަރްޔާގަންޖް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ސީއީއޯ އަދި ކޯފައުންޑަރ

ރިހަ ތައްޓެއްގެ އަސްލު ނޭނގިގެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ވައްދާފައި ވާ އިރު، އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވެސް މިއަދު އެންމެ ފޯރީގައި ދައްކަމުން ދަނީ ބަޓަރ ޗިކަންގެ ވާހަކައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރާ ހޫނު ބަޙުސްތަކުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅު ވާނީ މިފަދަ ތަނެއްގައި ނުދެއްކިއްޔާއެވެ.

އަސްލު ބުނަން، ބަޓަރ ޗިކަންއަކީ ޕަންޖާބު ހިސާބުން އައި އެއްޗަކަށް ވާނީ. މި އުޅޭ މޯޓީ ޑިލަކްސްއާއި ދަރްޔާގަންޖް ރެސްޓޯރެންޓްގެ އުފެއްދުމަކަށް ނުވާނެ އެޔެއް. ހަމަ ތެދެއް މި ބުނީ، ބަޓަރ ޗިކަން އަކީ ޕަންޖާބުގެ އަވަށަކުން މޫލައިގެން އައި، އެތައް ޒަމާނެއް ވީ ޑިޝްއަކަށް ވާނީ. އެއީ ފުދޭ ވަރަކަށް ޓޮމާޓޯއާއި ލޮނުމެދުވެސް އޮންނަ ތަނެއް. އަޅޭ... މިހާރުވެސް އަހަރެން ކުޅު ދިޔާވެއްޖެ. އެހެންވީމަ ކީކޭ ބުނާނީ، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިއަސް، މީ އެންމެން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކޭމެއް.
އާޝީ؛ ދިއްލީގެ ރަށްވެއްސެއް

ތަންދޫރު އުނދުނެއްގައި ރޯފިލުވާފައި ހުންނަ ކުކުޅާއި ޓޮމާޓޯ ރިގަނޑެއް އެއްކޮށް، އޭގެ ތެރެއަށް ކްރީމްއާއި ބަޓަރު އަޅައިގެން ތައްޔާރު ކުރާ ބަޓަރ ޗިކަންއަކީ، 4 ލައްކައެއްހާ މީހުން ވޯޓު ދީގެން 'ޓޭސްޓްއެޓްލަސް' އިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އެންމެ ފުރިހަމަ ކޭންތަކުގެ ލިސްޓުން 43 ވަނައިގައި ރޭންކު ކޮށްފައި ވާ ޑިޝްއެވެ. އިންޑިއާގެ ކޭންތަކަށް ބަލާއިރު ބަޓަރ ޗިކަންއަށް ލިބެނީ 2 ވަނަ މަޤާމެވެ. އެއީ 1 ވަނަ މަޤާމުގައި އޮތް ގާލިކް ނާންގެ ފަހަތުން ކަމަށް ވާ އިރު، ބަޓަރ ޗިކަން އާއެކު ކެއުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޚިޔާރު ކުރާ އެކައްޗަކީވެސް ގާލިކް ނާންއެވެ.

ބަޓަރ ޗިކަންގެ އަސްލާ މެދު މޯޓީ މަހަލްއިން ދަރްޔާގަންޖްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދަޢުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުން، ދިއްލީ ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހުސްވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ. މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑު އެހުމެއް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މެއި މަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް