ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:12
ކުޅިތަކާއި ކަނޑުފާތަކުގައި ހެދޭ ފަދަ ގަސްތަކަކީ، އައްސޭރިފަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރައިގެން ދިއުމުގެ މައްސަލައަށްވެސް އޮތް ޙައްލެއް
މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް
ބޮމާއި ބަޑީގެ ބަދަލުގައި، ޤައުމުގެ ދިފާޢަށް ޢިރާޤުން މިފަހަރު ހިއްލާލީ ކަނޑުލާއި ރަނޑޫ!
 
ކުޅިތަކާއި ކަނޑުފާތަކުގައި ހެދޭ ފަދަ ގަސްތަކަކީ، ޢާންމު ގަސްގަހާގެއްސާ އަޅާ ބަލާއިރު، 2 ގުނަ އިތުރަށް އޮކްސިޖަން ބޭރު ކޮށްދޭ ގަސްތަކެއްކަން
 
ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައި އޮތް ބަޞްރާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ، ގްރޭންޑް ފޯވ ޕޯރޓްގައި އެފަދަ 7000 ގަސް އިންދުމަށް ޢިރާޤުގައި މިހާރު ދަނީ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުން

ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެފައި ވާ ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެތައް ޢާބާދަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. މީގެ ކުރިން، އަހަރެމެން ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް މި މައްސަލަތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައާ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހި، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބިނާކުރަނިވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންދާ އެއް ޤައުމަކީ ޢިރާޤެވެ. ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ޢިރާޤުގެ ނަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ހީވެފައި ނެތެއް ކަމަކު، ޢިރާޤަށްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތެވެ.

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ގެއްލުމުގެ އަސަރު ކުޑަކޮށް، ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޢިރާޤުން ދަތުރުފެށީ އިންޤިލާބީ ރާސްތާއަކުންނެވެ. ޢަމާޒު ހިފީ، ކުޅިތަކާއި ކަނޑުފާތަކުގައި ހެދޭ ފަދަ ގަސްތައް އިންދައިގެން ވެށި ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ. ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައި އޮތް ބަޞްރާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ، ގްރޭންޑް ފޯވ ޕޯރޓްގައި އެފަދަ 7000 ގަސް އިންދުމަށް ޢިރާޤުގައި މިހާރު ދަނީ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންނެވެ. ވެލިގަނޑު ގިރައިގެން ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ވުމުގެ އިތުރަށް، ހިޖުރަމަތީ ދޫނިތަކާއި، ކަނޑުފަޅުގެ ދިރުންތަކުގެ ވެށިވެސް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެތީއެވެ.

މި ގަސްތަކަކީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައިން ދިފާޢު ލިއްބައިދޭ ގަސްތަކެއްކަން ވަނީ ހޯދިފަ. ކަލޭމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ، އަހަރެމެންގެ ގޮނޑުދޮށްތައް މިހާރު އޮތީ ގިރަން ފަށާފަ. އެހިސާބުން މި ޚިޔާލު އުފެދުނީ. ވެލިގަނޑު ގިރައިގެން ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން، ޝައްތު އަލް ޢަރަބްގެ އައްސޭރި ފަށުގަ މި ގަސްތައް އިންދުން ޢަމާޒަކީ.
ޢައްބާސް ޤާސިމް؛ ރިޒަރވް ޕްލާންޓިންގް މެންގްރޫމް ޓްރީޒްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

ކުޅިތަކާއި ކަނޑުފާތަކުގައި ހެދޭ ފަދަ ގަސްތައް އިންދުމުގެ ސަބަބުން، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަ ވުމުގެ މައްސަލަވެސް ހިސާބަކަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވެ، ހަނަފަސްކަން ކުރިމަތިވުމުގެ މައްސަލަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެހީވެދެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ޢާލާ ވެވޭ ފަދަ މާޙައުލެއް އުފެދެއެވެ.

ޢިރާޤުގައި ކުޅިތަކާއި ކަނޑޫފާތައް ތިޔާގި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޢައްބާސް ޤާސިމްއެވެ. ކުޅިތަކާއި ކަނޑުފާތަކުގައި ހެދޭ ފަދަ ގަސްތަކަކީ، ޢާންމު ގަސްގަހާގެއްސާ އަޅާ ބަލާއިރު، 2 ގުނަ އިތުރަށް އޮކްސިޖަން ބޭރު ކޮށްދޭ ގަސްތަކެއްކަން، ޢައްބާސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކުޅިތަކާއި ކަނޑޫފާތަކުގަ މި ހެދޭ ގަސްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ގަސްތަކެއް. އެތައް ގޮތަކުން އެ ގަސްތަކުގެ ފައިދާ އަހަރެމެންނަށް ކުރޭ. މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުން ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ. އޮކްސިޖަންގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގަ ހަދާފަ ހުރި ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގަ، މި ގަސްތަކަކީ، ޢާންމު ގަސްގަހާގެއްސަށްވުރެ 2 ގިނަ އިތުރަށް އޮކްސިޖަން ބޭރު ކުރާ ގަސްތަކެއް. ހަމަ އެ މިންވަރަށް ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑްވެސް ދަމާ ގަސްތަކެއް.
ޢައްބާސް ޤާސިމް؛ ރިޒަރވް ޕްލާންޓިންގް މެންގްރޫމް ޓްރީޒްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

ކުޅިތަކާއި ކަނޑުފާތަކުގައި ހެދޭ ފަދަ ގަސްތަކަކީ، އައްސޭރިފަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ގިރައިގެން ދިއުމުގެ މައްސަލައަށްވެސް އޮތް ޙައްލެކެވެ. ބޮޑަވަކި، ބޮޑުކަނޑޫ، ބުރެވި، ކުއްޅަވަށް އަދި ރަނޑޫ ފަދަ ގަސްތަކަކީ ލޮނުކަން ގަދަ ފެންގަނޑުތަކުގައިވެސް ހެދޭ ގަސްގަހެވެ.

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ގެއްލުމުގެ އަސަރު ކުޑަކޮށް، ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޢިރާޤުން ބަޞްރާގެ ދެކުނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށްވެސް މިހާރު ވަނީ ރާވާފައެވެ. މަޝްރޫޢުގެ 2 ވަނަ ފޭސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ، ޝައްތުގެ ޢަރަބި އައްސޭރީގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް