ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 15:01
އަފްރާގެ ބެލެނިވެރިކަމާއި ޙަވާލުވީ ބައްޕަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތަ ހާލާއާއި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޚަލީލް
ތުރުކީ ސޫރިޔާ ބިންހެލުން
ގައުކުނޑިތަކުގެ ދަށުން ނެގި ތުއްތުތުއްތު އަފްރާ މިހާރު ކޮބާ؟
 
ބިންހެލުމުގައި ފުނޑުފުނޑުވެފައި އޮތް ޢިމާރާތްތަކުގެ ދަށުން އަފްރާ ސަލާމަތް ކޮށްގެން ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވިޑީއޯއެއް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ދައުރުވެފައި
 
ޢުމުރުން އަދި ކިރިޔާ އަހަރެއް ވި އަފްރާގެ ޢާއިލާ މި ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމުގެ އިޙްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑުދައިތައާއި ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާ، ޚަލީލް އަލް-ސަވާދީ، އަފްރާއަށް ލޯބިދޭ

ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ހަފުސްކޮށްލި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމަށް އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައީއެވެ. ސޫރިޔާއަށް އުފަން، ތުއްތުތުއްތު އަފްރާ އަލް-ސަވާދީ، އޭނާގެ ދެބެންގެދެދަރި ކުދިންނާއި އެކީ އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަމުން އެ ދަނީ އޭނާގެ ބޮޑުދައިތައާއި ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާގެ ގޭގައެވެ. މިއަދު އެއީ އަފްރާގެވެސް ގެއެވެ. ފެބުރުއަރީ 6، 2023 ވަނަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގެ ތެރޭގައި އަފްރާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ، އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިން ވަނީ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ.

ޢުމުރުން އަދި ކިރިޔާ އަހަރެއް ވި އަފްރާގެ ޢާއިލާ މި ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމުގެ އިޙްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑުދައިތައާއި ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާ، ޚަލީލް އަލް-ސަވާދީ، އަފްރާއަށް ލޯބިދެއެވެ. ޚަލީލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އެ ޢާއިލާއަށް އައު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުވި އަފްރާއާއެކު، އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާންތައް އައު ކޮށްދެއެވެ.

މީ އަފްރާ ބޭބީ. ޢިމާރާތްތަކުގެ ދަށުން ސަލާމަތްކުރި ތުއްތުތުއްތު ކުއްޖާ މީ. މިހާރު އަހަރެއް މިވީ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަފްރާގެ ޙާލު ރަނގަޅު. ޞިއްޙަތުވެސް ރަނގަޅު. އަދިވެސް ހަމަ އަހަންނާއެކީ ދިރިއުޅެނީ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަހަރެމެންގެ ޢާއިލާއަށް ދަރިއަކު އިތުރުވީތީ. އަހަރެންގެ ތިބޭނެ 4 އަންހެން ދަރިންނާއި 2 ފިރިހެން ދަރިން. މި ބުނީ، 5 އަންހެން ދަރިންނާއި 2 ފިރިހެން ދަރިން. އަނެއްކާވެސް އަންހެން ދަރިއަކު އިތުރު ވީ، އެއީ އަފްރާ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަފްރާ މި ބަލަނީ ހަމަ އުފަލުން.
ޚަލީލް އަލް-ސަވާދީ؛ އަފްރާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމިހާ

ބިންހެލުމުގައި ފުނޑުފުނޑުވެފައި އޮތް ޢިމާރާތްތަކުގެ ދަށުން އަފްރާ ސަލާމަތް ކޮށްގެން ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވިޑީއޯއެއް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ދައުރުވެފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ވަމުން ދިޔަ އެ ވީޑިއޯގައި، ތުއްތުއްތު އަފްރާ ފެންނަނީ ހިރަފުހުން ފޮރުވިފައި ވާތީއެވެ. އޭރު އެއީ ކާކުކަންވެސް ދެނެއެއް ނުގަނެވެއެވެ.

އަލަށް އުފަންވި ތުއްތު ކުއްޖާ ގައުކުނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ނެގިތާ މާ ފަހުން، އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަތެވެ. އެއީ ޢަބްދުﷲއާއި އަފްރާ މްލެއިހާންގެ ދަރިފުޅުކަން ކަށަވަރު ކުރިއެވެ. ޢަބްދުﷲގެ ދެމަރިންނާއި ދަރިންކޮޅު މަރުވެ ދިޔައީ ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ޖަންދާރިސް އަވަށުގައެވެ.

އަފްރާގެ ބެލެނިވެރިކަމާއި ޙަވާލުވީ ބައްޕަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތަ ހާލާއާއި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޚަލީލްއެވެ. އަދި އެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކަށް އަފްރާ ކިޔަން ނިންމިއެވެ. ތާ އަބަދަށް ވަކިވެ ދިޔަ މަންމަގެ ހަނދާނުގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ދުވަސް މި ދިޔައީ ހިތާމައިގަ، އިންތިހާ ފަޤީރު ޙާލުގަ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަފްރާއަކީ އަހަރެންގެ ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އެއީ މި ޢާއިލާއަށް އިތުރުވި މެންބަރެއް. ދެވަނަ ކަމަކަށް، އަފްރާއަށް ބަލައިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އޭނަގެ މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކުދިންގެ މަތިން އަހަރެން ހަނދާންވޭ. އަފްރާ ކައިބޮއެ ހަދާއިރުވެސް އޭނަގެ މައިންބަފައިން މަތިން އަހަރެމެން ވަރަށް ހަނދާންވޭ. އަފްރާ ހީނ، ރޮއި ހަދާއިރުވެސް އޭނަގެ މައިންބަފައިން މަތިން އަހަރެމެންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭ.
ޚަލީލް އަލް-ސަވާދީ؛ އަފްރާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމިހާ

ޚަލީލްއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުންދާ ޖަންދާރިސްއަކީ ބިންހެލުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރި އެއް އަވަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އަހަރެއް ފާއިތުވި އިރު، އެ ސަރަޙައްދުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަތިކޮށްކަން، 7 ދަރިންގެ ބައްޕަ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މި ސަރަޙައްދުގަ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލަންޏާ... ކުރިންވެސް އަހަރެން ބުނިހެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޤީރުވެގެން ދިޔައީ. ދުވަހުގެ ކޮއްތުވެސް ކިރިޔާ ލިބޭކަން. މުޅި ދުވަހު އެކި ތަންތަނަށް ދުވެދުވެ ތިބެންޖެހެނީ، ދިރިއުޅުމުގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދާލެވޭތޯ. ބިންހެލުމަށް ފަހު ޖަންދާރިސްއަށް ޖެހުނީ ބޮޑު މުޞީބާތެއް. ވަޒީފާއެއް ނެތް. ތަޢުލީމު ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، އެކައްޗެވެސް ނެތް ހަމަ ނެތް.
ޚަލީލް އަލް-ސަވާދީ؛ އަފްރާގެ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމިހާ

ތުރުކީވިލާތުގެ ޒަމާނީ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ބިންހެލުން އައީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.8 ގެ ބާރުމިނުގައެވެ. ތުރުކީވިލާތުގެ ދެކުނުގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލިއިރު، އަވަށްޓެރި ސޫރިޔާއަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ. ތުރުކީވިލާތުން ބައި ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލުނެވެ. ސޫރިޔާއިންވެސް 5900 އެއްހާ މީހުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވިއެވެ. އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ޙާލުގަ ޖެހުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް