އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައާއި މި ރެސްޓޯރަންޓާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް؟
2 މަސް ކުރިން
ބޮކްސިންގް ރިންގެއްގައި އިންސަނަކާ ރޮބޮޓެއް: މަޤްޞަދު ވަރަށް ތަފާތު!
2 މަސް ކުރިން
ކަނޑުއަޑީގެ ސަތަހައިން، މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުނަށް ތޮރުފާ އުޅަނދުގެ ރެކޯޑް ޗައިނާއަށް!
2 މަސް ކުރިން
މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، ރޮބޮޓް އަތަކާއެކު އައު އުންމީދެއް!
2 މަސް ކުރިން
ކޫފިއްޔާއެއް އަޅާލައިގެން ހުރުން ނޫން ގޮތެއް ހަމަ ނެތީތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ގަހެއް ހެދި ބޮޑު ވަނީ ވަރަށް ދުވަހުން، ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުންވެސް އޮތީ ހަމަ އެހެން!
2 މަސް ކުރިން
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ލައިސަންސް ނުލިބުނަސް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ލިބިދާނެ!
2 މަސް ކުރިން
ސާފު ފެންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޒައިތޫނި ތެޔޮ: މި ވަނީ ކިހިނެއް؟
2 މަސް ކުރިން
ސައިބޯނި ބޭނުންކޮށްގެން، އިމާރާތެއް ހުރިގޮތަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންގޮސްފި
3 މަސް ކުރިން
ހަންޓަރ ބައިޑަން، އިލޯން މަސްކްއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ރަޝިއާއިން ފިއްސާލި ކުޑަކުޑަ ރޮމާން ހުރީ ފަސް އެނބުރި ބަލާ ގޮތަކަށް ނޫން!
3 މަސް ކުރިން
ޕޮމްޕޭގެ ޖަލު-ބޭކަރީ ކިޔައި ދެނީ ކޮން ވާހަކައެއް ކަން އެނގޭތަ؟
3 މަސް ކުރިން
ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކި ކުލައެއްގެ ހޯދަން ޖެހޭތަ؟ މި އޮތީ ހައްލު!
3 މަސް ކުރިން
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން މި އުޅެނީ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކަމަށް ބުނާނެ ޖާގައެއް ނެތް: ދިރާސާ
3 މަސް ކުރިން
ޤަތުލުޢާންމުގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީން ވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުން ކޮޕް-28 އަށް ނުފެންނަނީތަ؟
3 މަސް ކުރިން
އެނގޭތަ؟ ކަނޑާއި ވައިގެ ދަތުރުތަކަށްވުރެ ފެޝަންގެ ދުނިޔެއިން ވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުން ބޮޑު!
3 މަސް ކުރިން
ދަނޑުބިންތަކާއި ގަސްގަހާގެހިވެސް ޔަހޫދީންގެ ކުރިމަތީގައި 'ނިރުބަވެރި' ވީ ތާ!
3 މަސް ކުރިން
އެންމެނަށް ގިނަވެގެން އުޅޭ ސީއޯ-ޓޫ، ފެނާ އެއް ކުރީމަ ދެން މި ވަނީ ކިހިނެއް؟
3 މަސް ކުރިން
މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރުމާއި އަޤީދާގެ ސާބިތުކަމުގެ ލާމަސީލު އެތައް މަންޒަރެއް ޣައްޒާއިން!
3 މަސް ކުރިން
"މުޅި ދުނިޔެއަށް ބެލިއަސް، 1 ނަމްބަރު ދަރަޖައިގެ ކުދިން ތިބީ ޣައްޒާގަ":ދެބަސް ވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެއް. ނޫންތަ؟
3 މަސް ކުރިން