ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 10:04
އެލެކްސިސްޕޫން އަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ސަމުސާއެއް ނޫން
ރަހަ ހެޔޮ ވަރުކޮށްދޭ އެލެކްސިސްޕޫން
ކެއްކި ރިހައިގެ ރަހަ ނުބައިވެދާނެތީ ހާސް ނުވޭ... ހޯދަންވީ މި ކަހަލަ ސަމުސާއެއް!
 
އެލެކްސިސްޕޫން ގައި، 4 ދަރަޖައަކަށް ލޮނު ރަހަ ގަދަ ކުރެވޭނެ
 
މި ސަމުސާ އީޖާދު ކޮށްފައި ވަނީ، ސަމުސާގައި ޖެހޭ ކާބޯތަކެއްޗަށް ކަރަންޓުގެ ހަކަތައިގެ މިންވަރެއް ފޯރާ ފަދަ ގޮތަކަށް
 
އެލެކްސިސްޕޫން އީޖާދު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކާބޯތަކެތީގައި ލޮނު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް، މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ދުޅަހެޔޮ ބަދަލެއް ހޯދައި ދިނުން

ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި އޮތް އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ލޯބޯ ފިއްސައިގެން ރޯފިލުވާލާ ކާއެތިކޮޅުގައި މީރު ރަހައެއް ނުލައިގެން ދެބަސްވެ، ސުފުރާ މަތީގެ އުފާވެރިކަން ގެއްލިދާ ފަހަރު އާދެއެވެ. ކިތަންމެ މޮޅު އަކުރުން އަކުރަށް، ފިލިން ފިއްޔަށް ރެސިޕީއެއް ބަލައިގެން ކައްކާ، ބަލާ ރިހައިގައި ތާކުން ތާކު ޖެހޭ ރަހައެއް ނުލައިގެން އެ ރެއެއްގެ ކެއުން ޚަރާބު ވާ ގޮތްވެސްވެއެވެ. މިފަދަ އެތައް ހިތްދަތި ކަމަކާއި މާޔޫސް ކަމެއްގެ ހައްލު ގެނެސްދިން އެއް ބަޔަކީ، ޖަޕާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި، ކީރީން ހޯލްޑިންގްސްއެވެ. އެ ކުންފުނިން ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ދައްކާނި އައު އީޖާދަކީ، ރަހަ މީރުކޮށްދޭ ސަމުސާއެކެވެ. ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވިއްކުމަށްޓަކައި ބާޒާރަށް ނެރޭ މި ހާއްސަ ސަމުސާއަށް ދީފައި ވާ ނަމަކީ، "އެލެކްސިސްޕޫން" އެވެ. މި އާދަޔާ ޚިލާފު ސަމުސާއަކީ، ދުލުގެ ރަހަލާ ހިއްސުތަކަށް ލޮނު ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްދޭ ސަމުސާއެއް ކަމަށްވެއެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ރަހަ މީރު ކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކީރީން ކުންފުނިން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަތާ މިހާރު ވަނީ އަހަރުތަކެއް ފާއިތުވެފައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދިރާސާވެރިން ވަނީ، މެއިޖީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައެންސްވެރިންނާ ގުޅިގެން، ބަދިގެ ކަންވާރާއި ސްމަރޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅާލަމުންނެވެ. މިކަން ކުރަނީ ކަރަންޓުގެ ހަކަތަ  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ ލޮނު ރަހަ، ޙަޤީޤަތުގައި ހުރި ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮވަރުކޮށްލައިގެން، އަނގަޔަށް މީރު ކަމުގެ އިޙްސާސް ގެނުވާ ގޮތަށެވެ. ޙަޤީޤީ ލޮނު ރަހަ ކުރި ވަރަށް ވުރެ، 1.5 ގުނަ ލޮނުގެ ރަހަ ގަދަކޮށްދެއެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ބޯތައްޓަކާއި ސަމުސާއެއް އީޖާދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އާންމުންނާ ހިސާބަށް، ބާޒާރުތަކަށް ފޯރާފައި މި ވަނީ ސަމުސާ އެކަންޏެވެ. "އެލެކްސިސްޕޫން" އީޖާދު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކާބޯތަކެތީގައި ލޮނު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް، މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ދުޅަހެޔޮ ބަދަލެއް ހޯދައި ދިނުމެވެ.

ޢުމުރު ދިގު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރަމުން އަންނަ ޖަޕާނު މީހުންނަކީވެސް، އާދަޔާ ޚިލާފު ގިނައިން ލޮނު ކައި އުޅޭ ބައެކެވެ. ލޮނު ރަހަ މަޑުކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެއްޗަށް މާ ބޮޑު މަޤުބޫލު ކަމެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެން ކަމުން، ޞިއްޙީ އެތައް މައްސަލައަކާ ގުޅިފައި ވާ ލޮނު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން ވަނީ ތަކުލީފަކަށެވެ. "އެލެކްސިސްޕޫން"ގެ ފައިދާ އަކީ މިއީ އެވެ. މި ސަމުސާގެ ދައުރަކީ، އެ ސަމުސާ ބޭނުން ކުރާ މީހެއްގެ ދުލުގެ ރަހަލާ ހިއްސުތަކަށް އޮޅުވާލުމެވެ.

ކަން މިހެން އޮތީ ވިއްޔާ، "އެލެކްސިސްޕޫން" މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކީރީންއިން އާންމު ކުރި ޕްރެސް ރިލީޒްއެއްގައި ވާ ގޮތުން، "އެލެކްސިސްޕޫން" އީޖާދު ކޮށްފައި ވަނީ، ސަމުސާގައި ޖެހޭ ކާބޯތަކެއްޗަށް ކަރަންޓުގެ ހަކަތައިގެ މިންވަރެއް ފޯރާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ހަމަ އެ ވަގުތަކީ، ސަމުސާ ބޭނުން ކުރާ މީހާގެ ދުލުގެ ވަށައިގެން ކަރަންޓުގެ ފަށަލައެއް އުފައްދާ ވަގުތު ކަމުގައިވެސްވެއެވެ. މި ފަށަލައިގެ ސަބަބަބުން، ކާބޯތަކެތީގައި ހުންނަ ސޯޑިއަން އައިއޯންސްތައް ބޮނޑިއަކަށް އެކުވެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ލޮނު ރަހަ ގަދަވެ، އަނގަޔަށް މީރު ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ގޮތް ވުމެވެ.

އަހަރެމެން އެންމެންނަކީވެސް ތަފާތު ރަހަތަކަށް ލޯބި ކުރާ ބައެއް ކަމުން، ލޮނު ރަހަވެސް ކަމު ދަނީ އެކި މީހުންނަށް އެކި ވަރަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ރަނގަޅި ލޮނު ގަދަވި ވަރެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް ކިރިޔާ ލޮނުކޮޅެއް އަޅާލައި ކަމެވެ. "އެލެކްސިސްޕޫން" އީޖާދު ކޮށްފައި ވަނީ، މި ކަންކަމަށްވެސް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، "އެލެކްސިސްޕޫން" ގައި،4 ދަރަޖައަކަށް ލޮނު ރަހަ ގަދަ ކުރެވޭނެއެވެ. "އެލެކްސިސްޕޫން" ބޭނުން ކުރާ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާނީވެސް ފުރަތަމަ ދަރަޖައިން ކަން ކީރީންއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ސަމުސާ ސެޓް ކުރުމުން، ދޫ ހީލިކަރުވާ ކަހަލަ ކުއްލި ސިހުމެއްވެސް ގެނުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި ސަމުސާގެ ޖާދޫ ގުޅިފައި އޮތީ ކަރަންޓުގެ ހަކަތައާ ކަމަށް ވާ އިރު، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ސަމުސާ ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، ކަރަންޓުގެ މަސްދަރެއް ބޭނުންވެއެވެ. މި ސަމުސާއަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނަގަނީ، ސަމުސާގެ އަތްގަނޑުގައި ވާ، ރީޗާޖް ކުރެވޭ، 3 ވީ ލިތިއަމް ބެޓެރީއަކުންނެވެ.

"އެލެކްސިސްޕޫން" އަކީ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ލޮނާ ދުރުވާން މަޖުބޫރުވެފައި ވާ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް ހިތްގައިމު ރަހަތަކެއް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުޞަތަކަށް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، "އެލެކްސިސްޕޫން" އަކީ ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ސަމުސާއެއް ނޫން ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މޫނުގެ ނާރުތަކުގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުންނާއި، ދަގަނޑުގެ މައުދަންތަކަށް އެލަރޖިކް ވާ މީހުންނާއި، ތަދު ނުވަތަ ފިނިހޫނުމިން އިހްސާސް ނުކުރެވޭ މީހުންނަކަށް، "އެލެކްސިސްޕޫން" ބޭނުން ކުރެވޭކަށް ނޯވެއެވެ. އަދި ކަރަންޓުގެ ހަކަތައިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ އިމްޕްލާންޓްތައް ލައްވާފައި ވާ މީހުންނާއި، މާބަނޑު މީހުންނާއި، ދަތުރުގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށްވެސް މި ސަމުސާ ބޭނުން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ.

"އެލެކްސިސްޕޫން"ގެ 200 ޔުނިޓް، މެއި 20 ވަނަ ދުވަހު، ކީރީންގެ އޮންލައިން ފިހާރައިން ވަނީ ވިއްކާފައެވެ. އަދި މި ފެށުނު ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި، އެކި ފިހާރަތަކުންވެސް "އެލެކްސިސްޕޫން" ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ކީރީންއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. "އެލެކްސިސްޕޫން" އެއްގެ އަގު މި ވަގުތު އުޅެނީ 19800 ޔެން ނުވަތަ 128 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް