ރެޑްކްރެސެންޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ދިރާގުގެ އެހީ
6 މަސް ކުރިން
ޑިޖިޓަލް ޙިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް
6 މަސް ކުރިން
އުރީދޫއިން "ފަސޭހަ މެރިން" ތައާރަފްކޮށްފި
6 މަސް ކުރިން
އަމާރީ ހަވޮއްޑާ ރިސޯޓް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި
6 މަސް ކުރިން
ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ލޭންޑިންގ ސްޓޭޝަން އަޅަން ދިރާގުން ބިމެއް ހޯދައިފި
6 މަސް ކުރިން
ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން މެރިން އެކްސްޕޯ އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ އުންމީދުގައި!
6 މަސް ކުރިން
ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
6 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަޕްގްރޭޑުކޮށްފައިވާ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ލައުންޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
6 މަސް ކުރިން
60 ބައިވެރިންނާއެކު 7 ވަނަ މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
6 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖެއަށް ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސް ތައާރަފުކޮށްފި
6 މަސް ކުރިން
ޖުލައި މަހު މީރާއިން 2.65 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
6 މަސް ކުރިން
ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
6 މަސް ކުރިން
މޫލީއަށް 3 އަހަރުން ފުރުން ފާހަގަ ކޮށްފި
6 މަސް ކުރިން
މޮމްސް އެންޖީއޯގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
6 މަސް ކުރިން
ފައިސާގެ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުލުވާލައިފި
6 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް
6 މަސް ކުރިން
އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
6 މަސް ކުރިން
އުރީދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކުރުން: ނިޔާޒް
6 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހއ. އުތީމަށް
6 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޮވައިފި
6 މަސް ކުރިން