'ގެޓް ޗަރޖްޑް އެންޑް ވިން' ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން އިއުލާނުކޮށްފި
9 މަސް ކުރިން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1050661 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
9 މަސް ކުރިން
އުރީދޫއިން މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެެއިން ނަސީބުވެރިއަކަށް ބާލީ ދަތުރެއް ދެނީ
9 މަސް ކުރިން
މޫލީ މިނިވަން ސޭލް: ދިވެހި ބްރޭންޑްތަކުން ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓު!
9 މަސް ކުރިން
އިންޑިއާގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ރޯޑްޝޯތަކެއް ބާއްވައިފި
9 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ސްމާޓް ސްޓޯރ ހުޅުވައިފި، ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ވެސް ކުރެވޭނީ މޯބައިލް އެޕަކުން
9 މަސް ކުރިން
58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން، އުރީދޫއިން 50 ރުފިޔާއަށް 58 ޖީބީ
9 މަސް ކުރިން
ޓީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ
9 މަސް ކުރިން
ޖޫން މަހު މީރާއިން 1.61 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
9 މަސް ކުރިން
ރާއްޖެ އަންނަ 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔަނީ
9 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މަސް ރޭސް މިފަހަރު 83 ޓީމާއެކު ފަށަން ތައްޔާރު
9 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްޖީ މުބާރާތް މިމަހު 21ގައި
9 މަސް ކުރިން
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ސާޓާ އެވޯޑްސް، ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ
10 މަސް ކުރިން
އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވާ ބޭންކުތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
10 މަސް ކުރިން
ޖޫން މަހު އެސްޓީއޯއިން 78،500ށްވުރެ ގިނަ ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފި
10 މަސް ކުރިން
ދުވާލަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފި
10 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިންގި ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިން ޓީޓީ ޕްރޮސެސް ކޮށްދޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި މިލަންދޫ ސްކޫލުގައި އައުޓްޑޯ ރީޑިންގ ޕާކެއް
10 މަސް ކުރިން