އަންނަ މަހު ރާއްޖެއިން އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާކިޔާނެ!
10 މަސް ކުރިން
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުން 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ
10 މަސް ކުރިން
ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ފޮނުވި ފައިސާ 100 މިލިއަނުން އިތުރުވެއްޖެ
10 މަސް ކުރިން
"އެމް7 ސްކޫލް ބުކްލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2023" ފަށައިފި
10 މަސް ކުރިން
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
10 މަސް ކުރިން
އީދާ ދިމާކޮށް އުރީދޫ އިން ގޭމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި
10 މަސް ކުރިން
13 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު 9 ލައްކައާ ގާތްކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް އާއި މޫލީގެ ބެކް ޓު ސްކޫލް ކެމްޕެއިން: ސްކޫލް ފޮތްލިސްޓް އޮންލައިންކޮށް
10 މަސް ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ރޯޑްޝޯއެއް ބާއްވައިފި
10 މަސް ކުރިން
ރާއްޖެއަށް "ޗަރޖްޑް" ތައާރަފުކޮށް، އަގުހުރި އިނާމުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
10 މަސް ކުރިން
މެއި ނިމުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީ 988 މިލިއަން ރުފިޔާ!
10 މަސް ކުރިން
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ 2ވަނަ ފަންގިފިލާއިން އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
10 މަސް ކުރިން
އުރީދޫންއިން އައިފޯން 14އާއި އެހެނިހެން ޚާއްސަ އިނާމުތަކާއެކު، ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕެކް
10 މަސް ކުރިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ރާއްޖެއަށް މަކިޓާ ތައާރަފުކުރިތާ 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް
10 މަސް ކުރިން
ލޯރް އެސެންސޯ ކޮފީ ރާއްޖޭގައި ލޯންޗުކޮށްފި
10 މަސް ކުރިން
ބަކަރި.އެމްވީއިން މޫލީއާ ގުޅިގެން ޢަޤީޤާ، އުލްޙިއްޔާ އަދި ފިދްޔަ އޮންލައިންކޮށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
10 މަސް ކުރިން
އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ
10 މަސް ކުރިން
އެލައިޑް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާއި އެޑިޔުކޭޝަން ފަންޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
10 މަސް ކުރިން