ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މ. ވޭވަށަށް
6 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ބެކް-ޓު-ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
6 މަސް ކުރިން
މިއަދުން ފެށިގެން މުޅި މާލެއަށް އުރީދޫ 5ޖީ ލިބޭނެ
6 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 18.47 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
6 މަސް ކުރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެމްޓީސީސީއަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް
6 މަސް ކުރިން
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
6 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 13.7 ބިލިއަންއަށް އަރައިފި
6 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދާނީ ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
6 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިގްތިސާދަކަށްވީ ފަތުރުވެރިކަމުން: މައުސޫމް
6 މަސް ކުރިން
އަބޫ ދާބީ، ދުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
6 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްއަށް 592 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ
6 މަސް ކުރިން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ޔޫރަޕަށް ބާއްވަން ފެނޭ: މަޓާޓޯ
6 މަސް ކުރިން
ކިނބިދޫ އަދި ލަންދޫގައި ހިންގި ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި
7 މަސް ކުރިން
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
7 މަސް ކުރިން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 888،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
7 މަސް ކުރިން
ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ
7 މަސް ކުރިން
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ހަކުރު ބަލި ސްކްރީނިންގ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
7 މަސް ކުރިން
ޢީދުގެ ޚާއްސަ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްގެން ސެމްސަންގ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
7 މަސް ކުރިން
އިންޑިއާ މާކެޓުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވަނީ
7 މަސް ކުރިން
2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކައިފި
7 މަސް ކުރިން