މުހިންމު ބޭންކިން ޚިދުމަތްތައް މި ހަފްތާތެރޭގައި ނިންމުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އެދިއްޖެ
7 މަސް ކުރިން
ބުދަ ދުވަހު ހޯރަފުއްޓާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ފުނަދޫއަށް އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ
7 މަސް ކުރިން
ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ
7 މަސް ކުރިން
ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި
7 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިން އަތުން ނަގާ ޓެކެސްއިން މެއި މަހު ދައުލަތަށް 96.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
7 މަސް ކުރިން
ކުރިން 4،000 ރުފިޔާއިން ދިޔަ ރަށްރަށަށް މިއަދު 100 ރުފިޔާއިން ދެވޭނެ: އާޒިމް
7 މަސް ކުރިން
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "ބުލްގަރީ" ގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ
7 މަސް ކުރިން
ހޯމަ ދުވަހު ހޯރަފުއްޓާއި މާވަރުލުއަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ބާއްވަނީ
7 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓްއަޕް ގްރާންޓް 4 ފަރާތަކަށް
7 މަސް ކުރިން
ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، ހޯރަފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި ތިމަރަފުއްޓަށް އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ
7 މަސް ކުރިން
ވޯރލްޑް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
7 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން މަކިޓާގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި
7 މަސް ކުރިން
މެއި މަހު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު 700 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މައްޗަށް
7 މަސް ކުރިން
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 777،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
7 މަސް ކުރިން
ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު 16 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި
7 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ފައިބަރ ސުޕަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދާންދޫއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
7 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ "ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހުކޮށްފި
7 މަސް ކުރިން
އެމް ސެވަންގެ ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2022 ޕްރިއޯޑަރ ފަށައިފި
8 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވައިފި
8 މަސް ކުރިން
ގޭމަރުންނަށް ހާއްސަ "އުރީދޫ ނޭޝަން" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި
8 މަސް ކުރިން