މެކްސްކޮމްއިން ހުއާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި
8 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މަސް ރޭސް އައްޑޫ ސިޓީ ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ފެހުރިހި
8 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އެމްއެކްސް ޑެބިޓް ކާޑުން މިހާރު ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ
8 މަސް ކުރިން
މެކްސްކޮމް ވީއެމްވެއާއާއި ޑެލްގެ އިވެންޓު ވަރަށް ކާމިޔާބު، 100 ކުންފުނިން ބައިވެރިވި
8 މަސް ކުރިން
އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑު މެޝިނާއި ރޯލު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުން: ބީއެމްއެލް
8 މަސް ކުރިން
ލަންދޫ ކައުންސިލުން އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި
8 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން މެލޭޝިއާ އާއި ތައިލަންޑަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު
8 މަސް ކުރިން
"ސިމްޑީ ރެކްރެއަރ" ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
8 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަށްފަހު، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމު "ބުޅި ކެނޑި"އަށް
8 މަސް ކުރިން
ރިސޯޓާއި އެފްއެންޑްބީގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކުވައިދޭ އެސްޓްރާބޮން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
8 މަސް ކުރިން
އުރީދޫގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގައި އީފާސް ގަބޫލުކުރަން ފަށައިފި
8 މަސް ކުރިން
އެމްއޭސީއެލް އިން އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 25،000 ރުފިޔާ
8 މަސް ކުރިން
ޖުލައި މަހު މީރާއިން 3.53 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފި
8 މަސް ކުރިން
ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހައުސިންގ ފައިނޭންސިންގގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް
9 މަސް ކުރިން
ޖުލައި ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 18.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
9 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މަސް ރޭސް: މާލެއިން އެއްވަނައަށް، ޓީމް ސޮނީ ފިޝިންގ
9 މަސް ކުރިން
އެމަރޮން ބްރޭންޑުގެ ބެޓެރި ވިއްކާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
9 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023: 34 ޓީމާއެކު މާލެ ސިޓީން ފަށަނީ
9 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
9 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ ހޯމް ލޯނާއި ފައިނޭންސް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
9 މަސް ކުރިން