ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!
5 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކުގެ ބާކީވާ ޑޭޓާ އަނެއް މަހަށް
5 މަސް ކުރިން
ޓެކުހުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
5 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، 4 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި
5 މަސް ކުރިން
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
5 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް!
5 މަސް ކުރިން
3 އަހަރަށްފަހު ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ 16 ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
5 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މޮޅަދޫއަށް
5 މަސް ކުރިން
އޮގަސްޓު 30ގެ ނިޔަލަށް 1،075،637 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
5 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފިޔޯރީގައި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީ އެއް ތަރައްގީކޮށްފި
5 މަސް ކުރިން
ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނޮޅިވަރަންފަރަށް
5 މަސް ކުރިން
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގަރލްސް އިން ޑޭޓާ" ނިންމާލައިފި
5 މަސް ކުރިން
އިކޯޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަމެއް ދެން: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
5 މަސް ކުރިން
ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި
5 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މަހިބަދޫގައި ތައާރަފުކޮށްފި
5 މަސް ކުރިން
އެފްއެޗްއޭއެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
5 މަސް ކުރިން
ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވަނީ
5 މަސް ކުރިން
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި ފައިސާއިން މީރާއަށް ހޯދުނީ 480 މިލިއަން ރުފިޔާ
5 މަސް ކުރިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޓީޓީއެމް 2022ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
5 މަސް ކުރިން
އުރީދޫއިން އައްޑޫގެ 4 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ހެލްތު ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި
5 މަސް ކުރިން