ސަބްމެރިން ކޭބަލް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރުގައި
5 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިންގ ފެސްޓިވަލުގެ ޓޯނަމަންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
5 މަސް ކުރިން
އައިފޯން 15 ހޫނުވުމުގެ މައްސަލަ އެޕަލް އިން ތަހުގީގުކޮށް، ސޮފްޓްވެއާ ސޮލިއުޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
5 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިޓްސްއެއާއިން ކޮލަމްބޯއަށް ޚާއްސަ ފެއާއެއް
5 މަސް ކުރިން
ޕްލޭސްޓޭޝަންގެ ބާނީ ޖިމް ރަޔާން ރިޓަޔާ ކުރައްވާކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި
5 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް ފަހުގެ އައިފޯނު އޯޑަރު ކުރި ފަރާތްތަކާ ފޯނު ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި
5 މަސް ކުރިން
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް 23.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ
5 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހޮވައިފި
5 މަސް ކުރިން
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އޮޅަމައްތާ އިކޯ ޕާކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ތަރައްޤީކޮށްފި
5 މަސް ކުރިން
އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ އަށް ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި
5 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން 3 ނަސީބުވެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު
5 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިންގ ފެސްޓިވަލް އަންނަ މަހު
5 މަސް ކުރިން
އެޕަލް ވޮޗް އޯއެސް 10 މާދަމާ ނެރެނީ
6 މަސް ކުރިން
އޮގަސްޓު މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ
6 މަސް ކުރިން
ބިއޯންޑް އިން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
6 މަސް ކުރިން
ޓޫރިސްޓު ކޮޓަރި އާއި ވިލާތައް ދިގު މުއްދަތަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އާންމުކޮށްފި
6 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ މަސްރޭސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
6 މަސް ކުރިން
ވިސްތާރާއިން ރާއްޖެއާއި ދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
6 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ސްޓާފް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
6 މަސް ކުރިން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ "އާރޯ" ފެން މޫލީއިން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
6 މަސް ކުރިން