ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވައިގެން އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލްއިން ފަށައިފި
4 މަސް ކުރިން
ހެއްޔާ މަކިޓާ މުބާރާތް 2022 ފަށައިފި
4 މަސް ކުރިން
އެކައުންޓެންޓުންގެ ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
4 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލްގެ އިނޮވޭޝަން ލެބް ހެކަތޯން ފަށައިފި
4 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 3 ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
4 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެެލްގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް ސައުތު އެފްރިކާ މީހަކު އައްޔަންކުރަނީ
4 މަސް ކުރިން
އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
4 މަސް ކުރިން
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މީރާއިން 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފި
4 މަސް ކުރިން
ބިއޯންޑްގެ ދަތުރުތަކާއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
4 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިން އިނޮވޭޝަން ލެބް ހެކަތަން އިފްތިތާހުކޮށްފި
4 މަސް ކުރިން
އުރީދޫއިން ޖަލްބޫޓްއާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއް ގާއިމުކޮށްފި
4 މަސް ކުރިން
މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
4 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިރާގުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު އަގުވަޒަންކޮށްފި
4 މަސް ކުރިން
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާރތަކެއް
4 މަސް ކުރިން
80 އިންސައްތަ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ހޯދަނީ ތަނަކަށް ނުގޮސް: ދިރާގު
4 މަސް ކުރިން
ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރ އާ ދިމާކޮށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
4 މަސް ކުރިން
ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ގައުމުތަކާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
4 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަރ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް އޮޅުވެލިފުއްޓަށް
4 މަސް ކުރިން
ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ސެގްމަންޓް ހިންގުމަށް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ލޯންޗުކޮށްފި
4 މަސް ކުރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 2023ށް އާރުކާޓީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފި
4 މަސް ކުރިން