ފައިސާގެ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުލުވާލައިފި
7 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް
8 މަސް ކުރިން
އެމްއައިބީއެފްއައި ކޮންފަރެންސްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
8 މަސް ކުރިން
އުރީދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކުރުން: ނިޔާޒް
8 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހއ. އުތީމަށް
8 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހޮވައިފި
8 މަސް ކުރިން
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކޮށްފި
8 މަސް ކުރިން
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއަރާފައެއް ނުވޭ: އެމްއެމްއޭ
8 މަސް ކުރިން
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
8 މަސް ކުރިން
ޖުލައި 30ގެ ނިޔަލަށް 942،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
8 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މ. ވޭވަށަށް
8 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯ ބެކް-ޓު-ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
8 މަސް ކުރިން
މިއަދުން ފެށިގެން މުޅި މާލެއަށް އުރީދޫ 5ޖީ ލިބޭނެ
8 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 18.47 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
8 މަސް ކުރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެމްޓީސީސީއަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް
8 މަސް ކުރިން
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 4.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
8 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 13.7 ބިލިއަންއަށް އަރައިފި
8 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދާނީ ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
8 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިގްތިސާދަކަށްވީ ފަތުރުވެރިކަމުން: މައުސޫމް
8 މަސް ކުރިން
އަބޫ ދާބީ، ދުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
8 މަސް ކުރިން