ޓާގެޓް ހާސިލުވާން ދެން ބޭނުންވަނީ 1 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން
2 މަސް ކުރިން
ސަސްޓެއިނަބަލް ޓޫރިޒަމް ފޯރަމް ފަށައިފި
2 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދުގައި ކުޅުންތެރިޔާ ދިމާކޮށްގެން ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
2 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ސްމޯލް ގްރާންޓް ލިބޭ ޖަމިއްޔާތައް ހޮވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ޕަރޕަލް ލޭން އެޕް މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫގެ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް
2 މަސް ކުރިން
އެސްޓީއޯގެ އެކުލަ މިކުލަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
2 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ފަންރަންގެ ޕާޓްނަރަކަށް އެޗްޑީސީ
2 މަސް ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިކަވަރީ: މިމަހު 7.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
2 މަސް ކުރިން
ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރީ 98 މިލިއަން ރުފިޔާ
2 މަސް ކުރިން
މުސާރައާއި އިނާޔާތްތަކަށް 9.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 23.6 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
2 މަސް ކުރިން
އޭޕްރީލުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް އިން ބަލައިގަންނާނީ 50،000 ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ޗެކުތައް
2 މަސް ކުރިން
ގިނަ އިނާމުތަކާއި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ޕިއްޒާ ބޯނާގެ "ސްކްރެޗް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯ ފަށައިފި
2 މަސް ކުރިން
ތަރުހީބު ބޮޑުވެ އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ފުޓުބޯޅަ އީދު ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަޝިޔާ މާކެޓްގެ އުންމީދު ބޮޑު
3 މަސް ކުރިން
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
3 މަސް ކުރިން
އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އެފްއެސްއެމް ޝެޑު ތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި
3 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ތ. ވަންދޫ އަށް
3 މަސް ކުރިން
އެމެކްސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ލަންޑަން ދަތުރެއް!
3 މަސް ކުރިން