އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް!
9 މަސް ކުރިން
ސެންސަސް 2022ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
9 މަސް ކުރިން
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް މިހާރު ދިރާގުން ލިބޭނެ
9 މަސް ކުރިން
އެމް-ފައިސާއިން ބިލު ދައްކައިގެން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތާއި ކޭޝްބެކް
9 މަސް ކުރިން
ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!
9 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކުގެ ބާކީވާ ޑޭޓާ އަނެއް މަހަށް
9 މަސް ކުރިން
ޓެކުހުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި
9 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ 3 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، 4 ވަނަ ބުރު ފަށައިފި
9 މަސް ކުރިން
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
9 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް!
9 މަސް ކުރިން
3 އަހަރަށްފަހު ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ 16 ވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ
9 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މޮޅަދޫއަށް
9 މަސް ކުރިން
އޮގަސްޓު 30ގެ ނިޔަލަށް 1،075،637 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
9 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ފިޔޯރީގައި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީ އެއް ތަރައްގީކޮށްފި
9 މަސް ކުރިން
ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނޮޅިވަރަންފަރަށް
9 މަސް ކުރިން
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގަރލްސް އިން ޑޭޓާ" ނިންމާލައިފި
9 މަސް ކުރިން
އިކޯޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަމެއް ދެން: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
9 މަސް ކުރިން
ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި
9 މަސް ކުރިން
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މަހިބަދޫގައި ތައާރަފުކޮށްފި
9 މަސް ކުރިން
އެފްއެޗްއޭއެމް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
9 މަސް ކުރިން