ވެއްޓުނު ނޭޕާލް ފްލައިޓުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 70ށް، ދެމީހުން އަދިވެސް ނުފެނޭ
3 މަސް ކުރިން
ސޫރިޔާއާއި ތުރުކީވިލާތުގެ ގުޅުން އިޔާދަވާނީ ކިހިނެއް؟
3 މަސް ކުރިން
ނޭޕާލުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުމެއްގައި އުޅުނު މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި ގިނަބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް އިޖާބައާމެދު ދެކެންވީ ގޮތް އެ ގައުމުން ކިޔައިދީފި
3 މަސް ކުރިން
ރަޝިއާއިން ހެނދުނު ކިއެވްއަށް ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު އިތުރު މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި
3 މަސް ކުރިން
އީރާނުގައި ޖަލަށްލާފައި ހުރި އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި
3 މަސް ކުރިން
ދިގު ދަތުރުތަކުގައި މާސްކު ބޭނުން ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިރުޝާދު ދީފި
3 މަސް ކުރިން
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހުންނަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުޕީސް ދޭން ސިރިސޭނަގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
"މިވަގުތުން މިވަގުތައް ޗައިނާއިން ޓައިވާނަށް އަރައިފާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ"
3 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދައްމާލައިފި
3 މަސް ކުރިން
ބައިޑަން އާއި ކިޝިޑާ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
3 މަސް ކުރިން
ޖަޕާނުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރާ ޚަރަދު އިތުރުކުރަން ނިންމުމާއެކު އެމެރިކާގެ ތައުރީފު
3 މަސް ކުރިން
2022-23ގެ މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓްރީ ޓާގެޓުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އައިއެމްއެފް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލީ ފިޔަވަޅުތައް ޕާކިސްތާނުން އަޅަން ފަށައިފި
3 މަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޖާނުން ފިދާވެގެންދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސް އިން ނަގައިފި
3 މަސް ކުރިން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ޖާނުން ފިދާވެގެންދިން ހަމަލާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރެމުންދާތީ، މާސްކު އަޅައިގެން ދަތުރުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ޕޮލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ލެޕަރޑް ޓޭންކް ދެނީ
3 މަސް ކުރިން
ބޮލްސޮނާރޯ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
3 މަސް ކުރިން
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު އިސްލާމީ އާސާރީ ތަންތަން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
3 މަސް ކުރިން
ވިސާ ދޫކުރުން ސަސްޕެންޑްކުރުމާއެކު ދެކުނު ކޮރިއާއިން ޗައިނާއާ މަޝްވަރާކުރަނީ
3 މަސް ކުރިން