އީރާނު ބައްސާ އެއްބަސްވުމެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ސީރިއާގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތައް
6 އަހަރު ކުރިން
އޮބާމާކެއަރ އުވާލައި ޓްރަމްޕްގެ ހެލްތްކެއަރ ބިލް ފާސްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނެވޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް އެބައޮތް:ޓްރަމްޕް
6 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީގެ އަމީރު މިޝާލް އުމުރުފުޅުން 93 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އިން އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ހައްޔަަރުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ: "ސޭފް ޒޯންތަކެއް" ކަނޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވުމަކާ ގާތަށް
6 އަހަރު ކުރިން
މޫސަލް އާރާސްތު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ބޭނުންވޭ: އޮފިޝަލުން
6 އަހަރު ކުރިން
އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު "ރުޅިނޭރުވުމަށް" ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އައިއެސް އިން ސީރިޔާގެ ކޭމްޕަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވާން ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާ އިން އުޅެނީ ދެކޮރެއާ ސަރަހައްދު ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަން: އުތުރު ކޮރެއާ
6 އަހަރު ކުރިން
އައިއެސްގެ ލީޑަރަކަށް ޖާސޫސްކުރަން ހަވާލުކުރުމުން އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އެޖެންޓް އޭނާއާ ކައިވެނިކުރިކަން ފަޅާ އަރައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގެ ހިންދޫންތަކެއް މުސްލިމުން ދެ ޒުވާނުން މަރާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޓެރަރިސްޓުންގެ ބިރާހެދި ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް އިންޒާރެއް
6 އަހަރު ކުރިން
ރަޝިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓެއް ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި މަދުވެގެން 27 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް އުފައްދަން ހަމާސް އެއްބަސްވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ޑުޓާޓެއަށް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް
6 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއަ ޓެސްޓް ކުރުން އަވަސް ކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ގޮވައިގެން ދިޔަ ބޯޓެއް ލަންކާ ކަނޑުގެ ސަރަަހައްދުން އަތުލައިގެންފި
6 އަހަރު ކުރިން