އިރާޤުން ކުރުދީ ބޯޑަރުތައް ހިފައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީގައި އަންހެން ޑްރައިވަރުންނަށް ބިރު ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޓިލާސަން ޗައިނާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ މައި ފޯކަސްއަކީ ވިޔަފާރި އާއި އުތުރު ކޮރެޔާ!
7 އަހަރު ކުރިން
ކާބުލްގެ މިސްކިތެއްގެ ކައިރީ ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ފަސް މަރު
7 އަހަރު ކުރިން
އިރާގުން ކުރުދީންގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފްލައިޓްތައް ހުއްޓާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އދ. އިން ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަޙުޤީޤު ކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާގެ ޞިއްޙީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
 ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި 60 މީހުން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އިންތިހާއަށް ފާޑުކިޔުން އޮތަސް އޮސްޓްެރޭލިޔާ އާއި މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ދެމެދު ބާއްވާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: އދ  ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
7 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީގެ އަންހެން ޑްރައިވަރުންގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުވާނެ: ސައުދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ފޭސްބުކާއި ގޫގުލް އަދި ޓްވިޓަރ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އިޒްރޭލުގެ ދެކޮޅުހެދުންތަކާއެކުވެސް ފަަލަސްތީނަށް އިންޓަޕޯލްގެ މެމްބަރުކަން ލިބިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކާރިސާއެއް ނޫން: އިނގިރޭސި ވިލާތް
7 އަހަރު ކުރިން
ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރުގެ މައްސަލާގައި ޔުގާންޑާގެ މަޖިލިސް ހޫނުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އެމެރިކާ އިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ދިން ހަަމަލާއެއްގައި އާންމުންގެ ބަޔަކު ޒަޚަމްވި ކަމަށް ނުވަތަ މަރުވި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޓްރަމްޕްގެ ދަނބިދަރިކަލުން ވޯޓުލާފައި ވަނީ "އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި": ވަޔަޑް
7 އަހަރު ކުރިން
ޕްލޭބޯއީ ފައުންޑަރ ހިއު ހެފްނަރ 91 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ތައިލެންޑްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
700،000 ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ވާވަރަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނެއް އދ. އިން ހަދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން