ޕާކިސްތާނުގައި ތެޔޮ ލޮރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ޓްރަމްޕް އީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އީރާނުގެ ދީނީ ތަންތަނަށް ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގެ 25 މަސްވެރިން ލަންކާ ނޭވީން ހައްޔަރު ކުރުމާއެކު ޓެމިލްނާޑޫ ސަރުކާރު ރަތައް!
7 އަހަރު ކުރިން
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ސައިބަރ ހަަމަލައެއް ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ހުށަހެޅީ ހަމަނުޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް: ޤަތަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގައި ހިނގި ބިންގަނޑުކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 140 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ހަރަމްފުޅަށް ދޭންއުޅުނު ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ޔޫއޭއީ
7 އަހަރު ކުރިން
ފަޔަރ ސޭފްޓީ ހުރި ގޮތުން ލަންޑަންގެ ހަތަރު އިމާރާތަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޓެރަރިޒަމާ ހަނގުރާމަކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމީ އިސްލާމީ މުއައްސަސާތައް: ސައުދީ ވަލީއަހުދު
7 އަހަރު ކުރިން
ގަތަރާއި ގަލްފުގެ ގައުމުތަކާއި މެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައަކީ "އައީލީ މައްސަލައެއް": އެމެރިކާ ސަރުކާރު
7 އަހަރު ކުރިން
މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު ސަރަހައްދަށް ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ސައުދީ ސިފައިން ނާކާމިޔާބު ކޮށްލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގަތަރަށް ވަގުރަދަ 13 ޝަރުތެއް، އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރަންޖެހޭ!
7 އަހަރު ކުރިން
އޮޓޯ ވާމްބިއާގެ މަރަކީ "ގޮތް ނޭނގޭ" މަރެއް: އުތުރު ކޮރެއާ
7 އަހަރު ކުރިން
ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ކޯމޭގެ ވާހަކަތައް ރެކޯޑް ނުކުރައްވާ ކަަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާ އިން އާ ރޮކެޓް އިންޖީނެއް ޓެސްޓްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އެކުވެރިޔާ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގަތަރުން އެއްވެސް ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕަކަށް މިހާތަނަށް ވާގިވެރިވެފައި ނުވާނެ: ފޮރިން މިިނިސްޓަރު
7 އަހަރު ކުރިން
އަލް ނޫރީ މިސްކިތް ގޮއްވާލުމަކީ އައިއެސް އިން "ރަސްމީކޮށް ބަލި ގަބޫލުކުރުން": އިރާގު
7 އަހަރު ކުރިން